Dret contractual europeu

En aquests secció donarem a conéixer les principals novetats en el procés d’unificació del dret privat europeu; i específicament en matèria de contractes, a l’espera dels treballs en altres àmbits. Iniciarem la secció amb la presentació concordada dels dos principals projectes europeus, d’una part i com element vetebrador el Projecte de Marc Comú de Referència (DCFR) recentment publicat, i els Principis de dret europeu dels contractes (PECL) de la Comissió de Dret europeu dels contractes (dirigida pel porfessor Ole Lando) publicats l’any 2000, en una traducció lliure del textos Principles of European Contract Law, Kluwer Law International, La Haia, 2000 i dels Principles, definitions and model rules of european private law, Sellier european law publishers, Munich 2009; doncs entenem que són els textos més propers al dret andorrà, en la mesura que ambdós no tenen vocació d’una aplicació imperativa, sinó a títol de soft law, doncs fonamenten la seva vigència i aplicació pel prestigi de les solucions adoptades pels juristes, de la mateixa manera com s’imposà i és avui encara vigent el dret romà, per la preemiència del ius sobre les leges; i que alhora sembla que finalment serà el model triat per les institucions comunitàries.

Presentació

El projecte d’unificació del del privat europeu actualment en curs sota la tutela de la Unió Europea amb la denominació del Projecte de marc comú de referència (DCFR), està conformat per tres parts: els principis, les definicions i les normes model.
Els Principis són els fonaments teòrics o filosòfics del dret privat, de manera que actualment podem considerar que els principis subjacents a la base de les normes que integren el projecte són quatre: llibertat, seguretat, justícia i eficàcia, els quals han de ser considerats, no com a fins en si mateixos, sinó com a mitjans per assolir fins superiors com el benestar social.
Les Definicions conformen l’annex del Projecte del Marc Comú de Referència, amb un total de 164 termes. Cal tenir present que si bé és cert que les definicions són essencials per a les normes model, també ho és que les normes model ho són per a les definicions. És a dir les definicions no són un diccionari de termes sinó que existeix una coherència interna entre totes elles, ja que s’han anat creant i reelaborant a mesura que s’han creat les pròpies normes model. De manera que poden ser considerades com a components o peces d’un grup de normes que necessàriament ha d’encaixar. Les definicions pretenen proporcionar el correcte ús o interpretació d’un concepte determinat, i no una solució a un problema jurídic determinat.
Les Normes model conformen la major part del contingut del Projecte del Marc Comú de Referència, i és la part que presentarem en aquesta secció, composada per 10 llibres. El Llibre I és una guia orientativa sobre com utilitzar el text en conjunt, com ara el seu àmbit d’aplicació, com ha de ser interpretat i desenvolupat i on trobar les definicions per als termes clau, el Llibre II tracta dels contractes i altres negocis jurídics (constitució, interpretació, eficàcia, etc.) I el Llibre III tracta de les obligacions contractuals i extracontractuals, als què segueixen els llibres relatius a Contractes específics i drets i obligacions que deriven d’ells (Llibre IV); Intermediació en negocis aliens (Llibre V); Responsabilitat extracontractual (Llibre VI); Enriquiment injust (Llibre VII); Adquisició i pèrdua del domini ( Llibre VIII); Seguretat dominical en béns mobles (Llibre IX); Trusts (Llibre X).
L’acabament definitiu dels treballs està previst per a finalsde 2011, amb la previsió que ho faci sota la forma de Reglament comunitari, conformant així el vint-i.vuitè ordenament jurídic en l’àmbit de la UE, i serà un ordenament jurídic que únicament regirà en la mesura que les parts del contracte opten per ell.

Si bé el Study Group redactor del Projecte del marc comú de referència (DCFR) suposa una continuació dels treballs de la Comissió Lando, en relació als Principis de dret europeu dels contractes (PECL) el que ens permet la seva presentació tot seguit de manera concordada, en el mètode de treball d’ambdós projectes conté una notable diferència, doncs els PECL es fonamenten en treballs de dret comparat, mentre que el DCFR formula les normes que entén més adients, best rules, però no necessàriament a partir d’estudis de dret comparat.

PRESENTACIÓ CONCORDADA DEL “PROJECTE DEL MARC COMÚ DE REFERÈNCIA” (DCFR) I DELS PRINCIPIS DE DRET EUROPEU DELS CONTRACTES (PECL)

Llibre primer

Disposicions generals
Article I – 1:101: Àmbit d’aplicació previst

Article I – 1:102: Interpretació i desenvolupament

Article I – 1:103: La bona fe i tracte just

Article I – 1:104: Raonabilitat

Article I – 1:105: “Consumidor” i “negoci”

Article I – 1:106: “per escrit” i expressions similars

Article I – 1:107: “Signatura” i expressions similars

Article I – 1:108: Definicions a l’annex

Article I – 1:109: Advertència

Article I – 1:110: Còmput dels terminis

Llibre II Contractes i altres actes jurídics

Capítol 1: Disposicions generals
Article II – 1:101: Significat de “contracte” i “acte jurídic”

Article II – 1:102: Autonomia de les parts

Article II – 1:103: Efecte vinculant

Article II – 1:104: Usos i pràctiques

Article II – 1:105: El coneixement imputat etc.

Article II – 1:106: Formulari

Article II – 1:107: Contractes mixtos

Article II – 1:108:
Invalidesa parcial o ineficàcia
Article II – 1:109: Condicions Estàndard

Article II – 1:110: “Condicions no negociades individualment”

Capítol 2: La no discriminació
Article II – 2:101: Dret a no ser víctima de discriminació

Article II – 2:102: Significat de la discriminació

Article II – 2:103: Excepció

Article II – 2:104: Indemnització

Article II – 2:105: Càrrega de la prova

Capítol 3: Màrqueting i deures precontractuals

Secció 1: Els drets d’informació
Article II – 3:101: Obligació de divulgar informació sobre béns, altres actius i serveis

Article II – 3:102: Drets específics dels consumidors respecte les empreses de comercialització

Article II – 3:103: Deure d’informació en celebrar un contracte amb un consumidor que està en desavantatge particular

Article II – 3:104: Els drets d’informació de comunicació a distància en temps real

Article II – 3:105: Formació per via electrònica

Article II – 3:106: La claredat i la forma de la informació

Article II – 3:107: Informació sobre els preus i càrrecs addicionals

Article II – 3:108: Informació sobre l’adreça i identitat de l’empresa

Article II – 3:109: Recursos per incompliment de l’obligació d’informació

Secció 2: Obligació d’evitar errors d’inici i d’acusar recepció
Article II – 3:201: Correcció d’errors d’inici

Article II – 3:202: Justificant de recepció

Secció 3: Negociació i deures de confidencialitat
Article II – 3:301: Negociacions contràries a la bona fe i el tracte just

Article II
3:302: Violació de la confidencialitat

Secció 4: Béns o serveis no sol licitats
Article II – 3:401: Inexistència de l’obligació derivada de la manca de resposta

Secció 5: Danys i perjudicis per incompliment de les obligacions previstes en aquest capítol
Article II – 3:501: Responsabilitat per danys i perjudicis

Capítol 4: Formació

Secció 1: Disposicions generals
Article II
4:101: Requisits per a l’atorgament d’un contracte
Article II – 4:102: Com es determina la voluntat

Article II – 4:103: Un acord suficient

Article II
4:104: Clàusula de fusió
Article II – 4:105: Modificació, només en una forma concreta

Secció 2: Oferta i acceptació
Article II – 4:201: Oferta

Article II – 4:202: Revocació de l’oferta

Article II – 4:203: Rebuig de l’oferta

Article II – 4:204: Acceptació

Article II – 4:205: Moment de la celebració del contracte

Article II – 4:206: Termini d’acceptació

Article II – 4:207: Acceptació tardana

Article II – 4:208: Modificació de l’acceptació

Article II – 4:209: Conflicte en relació a les condicions normals

Article II – 4:210: La confirmació formal del contracte entre les empreses

Article II – 4:211: Els contractes no subscrits a través de l’oferta i acceptació

Secció 3: Altres actes jurídics
Article II – 4:301: Requisits per a un acte jurídic unilateral

Article II – 4:302: Com es determina la intenció

Article II – 4:303: Un dret o benefici pot ser rebutjat


Novetats
:

La Comissió Europea convoca un grup d’experts jurídics per buscar solucions en l’àmbit del Dret contractual (27/5/10)
Propostes de la Comissió Europea per donar major coherència al dret contractual
(1/7/10) Llibre verd

Enllaços relacionats:

Llibre I, disposicions generals: Los principios del derecho europeo de los contratos y el favor contractus (Pedro Alfonso Labariega Villanueva)

Llibre II, capítol II: La protección contra la discriminación mediante el derecho privado (Francisco J. Infante Ruiz)


Projecte d’unificació del dret privat europeu:

Hacia un derecho contractual europeo (Anna M. Quiñones Escámez)

Un nuevo impulso para el derecho privado europeo (Esther Arroyo i Antoni Vaquer)

La vocación europea del derecho civil (Antoni Vaquer Aloy)

Aproximación del Derecho civil en Europa: marco comunitario y competencias de la Comunidad Europea (Sixto Sánchez Lorenzo)

Alternativa conflictual o material en la búsqueda de un derecho contractual europeo más coherente (José Carlos Fernández Rozas)

Dret privat europeu: per un ordre jurídic espontani (Jan M. Smits)

The Empirical Missing Links in the Draft Common Frame of Reference (Fernando Gomez Pomar)

Entre lo político y lo académico: un Common Frame of Reference de derecho privado europeo
(Francisco J. Infante Ruiz)


Contractes

Requisitos de validez del contrato en el Derecho Uniforme (Miguel Ángel Malo Valenzuela)

El derecho de los contratos en el marco de la unificación jurídica del derecho privado de la Unión Europea (José Carlos Fernández Rozas)

Cuestiones sobre el contrato de servicios diseñado en el Marco Común de Referencia (Paloma de Barrón Arniches)

La unificación internacional del derecho del contrato de compraventa y su irradiación europea (Hélène Boucard)

Precio de compra indeterminable, consumidor y acción de reducción del precio: ¿son compatibles en el Draft Common Frame of Reference (Alfredo Ferrante)

Reparar y sustituir cosas en la compraventa: evolución y últimas tendencias (Josep Maria Bech Serrat)

Los contratos ilegales en el derecho privado europeo (Francisco J. Infante Ruiz i Francisco Oliva Blázquez)

La responsabilidad precontractual en el Derecho contractual europeo (María Paz García Rubio i Marta Otero Crespo)

Claves para entender la compensación en Europa (Xabier Basozabal Arrue)

Las cláusulas contractuales no negociadas ante la Propuesta de Directiva sobre derechos de los consumidores (Marta Carballo Fidalgo)

De la armonización mínima a la armonización plena (Martin Ebers)

La indemnización por resolución del contrato en los PECL/DCFR (Ana Soler Presas)

Liability for Contractual Negotiations in English Law: Looking for the Litmus Test (Stathis Banakas)

Responsabilitat civil

Una primera aproximación a los“Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil” (Miquel Martín Casals)

Representación directa e indirecta: definición y efectos conforme al DCFR y a los PECL (Beatriz Fernández Gregoraci)

La prescripción en los PECL y en el DCFR (Andrés Domínguez Luelmo i Henar Álvarez Álvarez)

Projecte de llei d’adaptació de les disposicions sobre prescripció a la llei de modernització del dret d’obligacions a Alemanya (Alfredo Ferrante)

Cronologia del procés:

* Conveni de Roma de 19 de juny 1980 sobre la llei aplicable a les obligacions contractuals (Roma I)

* Ressolució del Parlament Europeu sobre un esforç per tal d’armonitzar el dret privat dels Estats membres, Diari Oficial n° C 158 de 6/06/1989 p. 0400.

* Ressolució del Parlament Europeu sobre l’armonització de determinats sectors del Dret privat dels Estats membres, Diari Oficial n° C 205 de 25/07/19994 p. 0518.

* Conclusions del Consell Europeu de Tampere de 15 i 16 d’octubre de 1999.

*Comunicació de la Comissión al Consell i al Parlament Europeu sobre dret  contractual europeu de data 11/7/01 (COM/2001/0398 final)

* Dictamen del Comitè Económic i Social en relació a la Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu sobre dret contractual europeu de data 7/10/02
* Ressolució del Parlament Europeu sobre l’aproximació del Dret civil i mercantil dels Estats membres de data 15/11/01 (COM(2001) 398

* Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Conssell – Un dret contractual europeu més coherent – Pla d’acció de data 12/2/03 (COM/2003/0068 final), en la què per primera vegada s’empra l’expressió Marc Comú de Referència, amb doble objectiu: ha de servir a la Comissió com a referència en els processos de revisió del cabal actual en matèria de contractes, i en segon lloc compleix la tasca de norma model facultatiu, tant per als legisladors nacionals com a element inspirador per a la revisió del dret contractual, com a instrument comunitari que les parts puguin escollir com a llei aplicable en les seves relacions contractuals.

* Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell – Dret contractual europeu i revisió del cabal: perspectives per al futur de data 11/10/04 (COM/2004/0651 final), en la què es fa una aposta definitiva per la fórmula del soft law.

* Informe de la Comissió – Primer informe anual sobre els progressos realizats en matèria de Dret contractual europeu i revisió del cabal de data 23/9/05 (COM/2005/0456 final)

* Ressolució del Parlament Europeu sobre el dret contractual europeu i revisió del cabal: perspectives para al futur, de data 23/3/06 (2005/2022(INI))

* Ressolución del Parlamento Europeo sobre el Derecho contractual europeu, de data 7/9/06

* Informe de la Comissió – segon informe de situació sobre el Marc Comú de Referència de data 25/7/07, (COM/2007/0447 final)

* Ressolució del Parlament Europeu, de 12 de desembre de 2007, sobre el Dret contractual europeu

* Reglament 593/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juny de 2008 , sobre la lledi aplicable a les obligacions contractuals (Roma II)

* Ressolució del Parlament Europeu, de 3 de septembre de 2008, sobre un Marc Comú de Referència per al Dret contractual europeu

* Dictamen intitulat  del Comitè econòmic i social europeu de data 27/5/10: “Le 28e régime – une option pour moins légiférer au niveau communautaire

* Llibre Verd per avançar cap a un dret contractual europeu per a consumidors (1/7/10)