Administratiu

Els àmbits més rellevants en l’àmbit del dret administratiu:
Contractació administrativa.
Procediments sancionadors.
Autoritzacions, concessions i llicències administratives, tant en l’àmbit comunal com al Govern.
Al·legacions i recursos en tots els àmbits de l’activitat administrativa, tant en via administrativa com davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Recursos i impugnacions en via administrativa.