Família

Els àmbits més rellevants en dret de família:
Separació i divorcis.
Matrimonis, règim econòmic matrimonial, nul·litat, divorci i separació matrimonials.
Davant l’aparició d’un conflicte conjugal el primer objectiu de la nostra actuació és assegurar els interessos personals i econòmics del client, a la vegada que defensarem la continuïtat de la seva relació amb els fills. L’experiència en aquest terreny ens indica que la nostra aportació més important serà aconseguir que el client tingui possibilitats de desenvolupar, amb les màximes garanties, el seu projecte de vida en la nova situació. Llarga experiència en la negociació de convenis i en l’interposició o contestació de demandes.
Representació del menor.
Actuacions en l’àmbit de l’adopció.
Incapacitat i tutel·la.
La declaració d’incapacitat i nomenament de tutors per tal de protegir els interessos dels incapaços com de la família i del seu entorn.