Instituta

Hem volgut iniciar aquesta secció de les fonts del Dret Romà amb el primer dels textos que conforma el Corpus Iuris Civils, tant per la seva reduïda extensió, com per la seva finalitat didàctica, en la mesura que conforma un esplèndid compendi del Dret Romà que empraven els propis estudiants de Roma per apropar-se al dret, i que segueix de manera fidel la Instituta de Gai.

La Instituta s’estructura en llibres, i aquests estan composats per títols. Periòdicament donarem a conèixer un títol, per tal de fer una aproximació progressiva al seu contingut, tal com es diu en el propi text per a la joventut que anhela aprendre lleis.

IMPERATORIS IUSTINIANI INSTITUTORUM
Proemi
Llibre I, títol I
: De la justícia i del dret.
Llibre I, títol II
: Del dret natural, del de gents i del civil.
Llibre I, títol III
: Del dret de les persones
Llibre I, títol IV
: Dels ingenus
Llibre I, títol V
: Del lliberts
Llibre I, títol VI
: Qui i per quines causes no poden manumitir
Llibre I, títol VII
: De la derogació de la llei Furia Caninia
Llibre I, títol VIII
: Dels que son independents sui iuris, o estan sota la potestat d’altri alieni iuris
Llibre I, títol IX
: De la pàtria potestat
Llibre I, Títol X
: De les noces
Llibre I, títol XI
: De les adopcions
Llibre I, títol XII
: De quines maneres s’extingeix la pàtria potestat
Llibre I, Títol XIII: De les tuteles
Llibre I, Títol XIV: Qui pot ésser nomenant tutor en testament
Llibre I, Títol XV: De la tutela legítima dels agnats
Llibre I, Títol XVI: De la disminució de capacitat (….. properament)

Text en llatí …

Leave a Reply