Laboral

Els àmbits més rellevants en dret laboral:
Contracte de treball, llibre de treball, butlletins de salari, …
Mesures relatives a la normativa en matèria de seguretat i higiene en el treball.
Drets sindicals i convenis col·lectius.
Acomiadaments i sancions disciplinàries.
Procediments de l’Inspecció de treball.
Procediments per davant la Caixa Andorrana de la Seguretat Social.
Procediments judicials.