Civil

Els àmbits més rellevants en dret civil:
Assessorament i elaboració de contractes de compravenda, arres, permuta, arrendament financer, …
Constitució i assessorament d’associacions i fundacions.
Hipoteques, drets de superfície, usdefruit, servituds i censos.
Interdictes possessoris.
Assessorament en matèria de contractes.
Arrendaments urbans i propietat horitzontal.
Indemnització per danys i perjudicis.
Anàlisi, assessorament i actuacions en matèria de dret successori: declaracions d’hereus, testaments, acceptacions d’herència, legítimes, drets testamentaris.