Urbanisme

Els àmbits més rellevants en dret urbanístic:
Assessorament a administracions públiques i particulars en planejament i gestió urbanístiques.
Desenvolupament de plans parcials i especials.
Assessorament en la gestió de l’Associació de Promoció Urbanística.
Assessorament de particulars en el procés de reparcel·lació i urbanització.
Disseny i execució d’operacions immobiliàries.
Tramitació de llicències.
Estudi i formulació d’al·legacions en els processos urbanístics sotmesos a exposició pública.
Divisió de la propietat en règim de propietat horitzontal.
Inscripcions cadastrals.