El Govern aprova el Reglament per al foment de polítiques actives d’ocupació

El Govern ha aprovat el Reglament per al foment de polítiques actives d’ocupació que pretén establñir les bases per incentivar la contractació de treballadors per part de les empreses a través de diversos programes de formacions ocupacionals. El Govern atorgarà subvencions i/o bonificacions en les obligacions tributàries o de la CASS a aquelles empreses que col·laborin en el foment d’ocupació i de la formació de treballadors per a la implementació d’un conjunt de mesures de caràcter formatiu i ocupacional, complementàries i coordinades entre si, amb la finalitat de reforçar el nivell de competències i habilitats de la població assalariada, emfatitzant aquelles accions adreçades als grups més vulnerables que pateixen major risc d’exclusió del mercat laboral.
Continue reading

El Govern modifica el Decret de creació del Servei d’Ocupació del Principat d’Andorra

El Govern ha aprovat el Decret de modificació del Decret de creació del Servei d’Ocupació del Principat d’Andorra del 31 de juliol del 2002, producte de la inclusió en el Reglament regulador de prestacions econòmiques d’atenció social d’una prestació específica, destinada a cobrir la contingència de desocupació involuntària lligada a l’obligació d’estar inscrit en el Servei d’Ocupació i la valoració del funcionament d’aquesta prestació nou mesos després de la seva aprovació, que posen de manifest la necessitat de procedir a la modificació del Decret del Servei d’Ocupació del Principat d’Andorra, del 31 de juliol del 2002, a l’efecte d’ajustar algunes de les casuístiques concretes que afecten la interrelació entre els dos reglaments. Continue reading

Modificació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques d’atenció social

El Govern ha aprovat el Reglament regulador de les prestacions econòmiques d’atenció social, que suposa una refosa de les modificacions de 16 de setembre i 25 de novembre del 2009, d’acord amb el principi de seguretat jurídica i amb l’objecte de no dificultar el coneixement i l localització del dret aplicable es publica íntegrament el Reglament. Amb la modificació del capítol cinquè s’ha eliminat el requisit de cotització ininterrompuda a la CASS durant els 90 dies anteriors a la situació de desocupació. El canvi ha estat motivat després de constatar que aquest requisit, a la pràctica, ha penalitzat en major mesura aquelles persones que han intentat enfrontar la seva situació de desocupació esgotant totes les possibilitats de treball abans de sol·licitar la prestació, Continue reading

Llei de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà

Demà entra en vigor la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà, amb la qual  s’assoleix l’obertura del sistema bancari andorrà, amb la possibilitat de crear noves entitats operatives del sistema financer i d’aquesta forma superar la situació actual de statu quo, complint els mandats continguts en la disposició transitòria quarta de la Llei de regulació de reserves en garantia de dipòsits i d’altres obligacions operacionals a mantenir i dipositar per les entitats enquadrades en el sistema financer, de l’11 de maig de 1995, addicional primera de la Llei de regulació dels criteris de solvència i liquidat de les entitats financeres, del 29 de febrer de 1996, i Continue reading

Pròrroga fins al 25 d'octubre en l'anàlisi de les esmenes dels projectes de les lleis fiscals

La sindicatura ha acordat prorrogar fins el proper 25 d’octubre del 2010 la presentació de l’informe dels projectes de llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals del Principat d’Andorra, de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra i de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques.

D’altra part el Govern ha anunciat que el proper dimarts 29 de juny presentarà el Projecte de llei de l’IVA que ha aprovat avui en Consell de Ministres, i que ha de substituir la majoria d’impostos indirectes existents actualment. El projecte conté un tipus general del 4,5% i reduït de l’1% per als serveis hospitalaris i sanitaris, assistència social, infància, serveis culturals, lloguers, aliments, aigües i medicaments.

Entrades anteriors: El Govern entra a tràmit parlamentari el paquet de lleis fiscals; Calendari per a la reforma tributària i convenis de doble imposició

Acord per l’accés a la universitat entre Andorra i Espanya,

S’ha publicat al Bopa l’Acord en matèria d’accés a la universitat entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya que té per objecte facilitar l’accés als estudis oficials universitaris mitjançant el reconeixement mutu, únicament per a l’accés a la universitat, dels títols, els diplomes i els certificats que constitueixen els requisits d’accés a la universitat en el sistema educatiu de cada part.
Aquest acord entrarà en vigor a la data de la darrera notificació mitjançant la qual ambdues parts es comuniquin el compliment dels requisits en matèria de tractats establerts per les legislacions internes respectives, si bé els Estats l’aplicaran provisionalment a partir de la data de signatura. Continue reading

El Comú d'Andorra suspèn temporalment la taxa sobre l’autorització de radicació

El Comú d’Andorra la Vella per Ordinació publicada al Bopa d’avui (35/22) ha suspès temporalment la Taxa sobre l’autorització de radicació, regulada en els articles 33, 34 i 35 i Annex 8, de l’Ordinació Tributària, fins que el Consell de Comú, mitjançant la pertinent ordinació, n’aprovi l’aixecament, amb la voluntat “d’incentivar l’obertura d’establiments comercials i ajudar un sector que està patint les conseqüències de la crisi” segons ha manifestat la Cònsol Major. La suspensió s’aplica igualment a les sol·licituds presentades i no resoltes a la data d’avui.

Continue reading

El Govern aprova un nou reglament de l'Agència de protecció de dades

El Govern ha reformat el Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades per tal d’adequar-lo a la normativa segons els estàndards europeus. La nova redacció del reglament reforça la protecció de les dades personals, tenint en compte que els fluxos transfronterers de dades de caràcter personal són necessaris per al desenvolupament del comerç internacional, en desenvolupament de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals .
Continue reading

El Govern aprova el Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes. Els comptes anuals es podran dipositar també en suport electrònic

El Govern ha aprovat el Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes que regula els seus aspectes funcionals a l’efecte de garantir la protecció de les dades registrades necessària i de facilitar la comprensió dels administrats respecte al seu funcionament; alhora que determina els procediments que cal seguir per dipositar els comptes anuals dels empresaris al Registre de Dipòsit de Comptes. D’entre aquests procediments destaca la possibilitat de dipositar els comptes en suport electrònic. Continue reading

El Comú d'Ordino modifica el Pla d'urbanisme i les Ordincions

El Comú d’Ordino ha modificat (Bopa 32/22) el Pla d’Urbanisme i les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d’edificis, en el sentit de corregir les contradiccions entre diversos plànols en els quals es preveu la classificació del sòl, i altres plànols en els quals se’n determina la qualificació; la regulació de la modificació del nivell natural del terreny, els serveis relatius al tractament de residus i l’accés als aparcaments; i mitjançant una disposició transitòria, la regulació del tractament de les edificacions que es troben dintre del radi de protecció establert de forma cautelar per la disposició transitòria de la Llei del Patrimoni Cultural d’Andorra, atès que el Govern encara no ha aprovat els entorns de protecció de diversos monuments. Continue reading

El Comú d'Ordino modifica l'Ordinació tributària

El Comú d’Ordino ha modificat l’Ordinació Tributària que va entrar en vigor l’1 de gener d’enguany (Bopa 32/22), per tal de de regular el procediment de sol·licitud i atorgament d’ajornament i fraccionament de les quotes o deutes tributàries, atès que la conjuntura econòmica actual que propicia l’increment de demandes d’ajornament i fraccionament, i en aquest sentit s’amplia la descripció del procediment de demanda i atorgament.

Text modificat de l’Ordinació tributària. Continue reading

El Govern entra a tràmit parlamentari el Projecte de llei d’avaluació i impacte ambiental

El Consell General ha admès a tramit parlamentari el Projecte de llei d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes i d’avaluació d’impacte ambiental de projectes tramès pel Govern. S’obre un període de quinze dies per a la presentació d’esmenes per part dels grups parlamentaris.
La Llei pretén aportar un instrument de caràcter preventiu per a la protecció del medi ambient, en el sentit que l’avaluació dels impactes ambientals constitueix una eina important per a la integració de les consideracions ambientals en la preparació i l’adopció tant de plans i programes com de projectes que puguin tenir repercussions significatives en el medi ambient, Continue reading

Desenvolupament reglamentari de la Llei de de signatura electrònica

En desenvolupament de la Llei 6/2009 de signatura electrònica, aprovada pel Consell General el 29 de desembre del 2009, el Govern ha aprovat dos reglaments: el Reglament d’acreditació de prestadors de serveis de certificació en el cas de la signatura electrònica qualificada o reconeguda i el Reglament d’organització i de funcionament de la Comissió Nacional d’Acreditació.
El Reglament d’acreditació de prestadors de serveis de certificació en el cas de la signatura electrònica qualificada o reconeguda, regula l’acreditació de prestadors de serveis de certificació en el cas de la signatura electrònica qualificada o reconeguda i l’habilitació d’entitats d’acreditació al Principat d’Andorra. La finalitat d’aquest Reglament és aconseguir un grau adequat de seguretat, qualitat i confiança Continue reading

Llei de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer

Demà entra en vigor la Llei 14/2010, del 13 de maig, de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer, del desenvolupament normatiu del sistema financer, amb la finalitat de mantenir un sistema financer estructuralment i funcionalment sòlid, i deroga la Llei vigent de regulació del règim administratiu bàsic de les entitats bancàries, del 30 de juny de 1998, amb l’objecte de modificar el règim jurídic de les entitats bancàries per tal d’evitar greuges comparatius amb el propi d’altres entitats del sistema financer, i també per establir el règim administratiu bàsic de les distintes entitats operatives que formen el sistema financer andorrà. Continue reading

Acord entre Andorra i Bèlgica per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal

El Bopa d’avui (32/22) publica l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Regne de Bèlgica per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, aprovat pel Consell General en la seva sessió del dia 13 de maig del 2010. L’acord s’aplicarà als següents impostos:
a) pel que fa a Andorra, l’impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries, l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i els altres impostos directes existents per les lleis; Continue reading

Acord entre Andorra i Portual per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal

El Bopa d’avui (32/22) publica l’Acord entre el Principat d’Andorra i la República Portuguesa per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, aprovat pel Consell General en la seva sessió del dia 13 de maig del 2010. L’acord s’aplicarà als següents impostos:
a) Pel que fa al Principat d’Andorra:
i. Els impostos sobre les transmissions patrimonials immobiliàries;
ii. Els impostos sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i els impostos directes previstos per les lleis; Continue reading

Acord entre Andorra i Argentina per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal

El Bopa d’avui (32/22) publica l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Argentina per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, aprovat pel Consell General en la seva sessió del dia 13 de maig del 2010. L’acord s’aplicarà als següents impostos:
a) Pel que fa a Andorra:
(i) l’impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries;
(ii) l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i els altres impostos directes existents establerts per les lleis andorranes. Continue reading

Acord entre Andorra i Espanya per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal

El Bopa d’avui (32/22) publica l’Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, aprovat pel Consell General en la seva sessió del dia 13 de maig del 2010. L’acord s’aplicarà als següents impostos:
a) Pel que fa al Principat d’Andorra:
- L’impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries;
- L’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i els impostos directes existents establerts en les lleis andorranes; Continue reading

Acord entre Andorra i França per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal

El Bopa d’avui (32/22) publica l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, aprovat pel Consell General en la seva sessió del dia 13 de maig del 2010. L’acord s’aplicarà als impostos existents establerts per les lleis d’ambdós països, als impostos de naturalesa idèntica o anàloga que s’estableixin posteriorment a la signatura de l’Acord i que complementin o substitueixin els impostos en vigor així com a tots els altres impostos que convinguin les parts contractants per intercanvi de cartes. Continue reading

El Govern entra a tràmit parlametari el Projecte de llei de la Creu Roja Andorrana

La sindicatura per acord de data d’ahir ha amès a tràmit el Projecte de llei de la Creu Roja Andorrana tramès pel Govern, per tal de regular l’estatut jurídic de la Creu Roja Andorrana. En l’exposició de motius es manifesta que la Creu Roja Andorrana precisa actualment d’un reconeixement de l’ordenament jurídic andorrà que la configuri com a institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic, que desenvolupa les seves activitats com a auxiliar i col·laboradora de les administracions públiques sota la protecció de l’Estat, conservant i mantenint la seva independència i autonomia, amb plena acceptació dels principis del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja. Continue reading

Reglament d'impostos especials

El Govern ha aprovat la modificació del Reglament d’impostos especials (Bopa 31/22), en desenvolupament de la recentment aprovada Llei 11/2010, del 22 d’abril, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, en la qual s’introdueixen canvis que fan necessari el desenvolupament reglamentari de determinats aspectes previstos a la modificació de la Llei, en particular el de tots els aspectes relatius a la figura de l’obligat tributari de l’adquirent i els canvis aportats en la utilització del gasoil anomenat colorat de la posició 2710.19.41.2 de la Nomenclatura General de Productes, així com alguna modificació en la gestió de les devolucions per motiu d’utilització de mitjans de transport. Continue reading

Entra en vigor l’instrument de ratificació del Protocol núm. 14 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals

En seguiment del dipòsit  del Govern d’Andorra de data 17 de juliol del 2006 per davant el secretari general del Consell d’Europa l’instrument de ratificació del Protocol núm. 14 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, que esmena el sistema de control de la Convenció, obert a la signatura a Estrasburg el 13 de maig del 2004, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 30, del 12 d’abril del 2006; i acomplerts els requisits establerts en el mateix per a la seva entrada en vigor, aquest entra en vigor el dia 1 de juny de 2010.

Projecte de llei de règim d'autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà

El Consell General ha publicat l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà, que serà sotmès a la seva aprovació en una propera sessió del Consell General. Aquest projecte de llei pretén establir el règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà i d’aquesta forma superar la situació actual de statu quo en el sistema financer andorrà complint els mandats continguts en la disposició transitòria quarta de la Llei de regulació de reserves en garantia de dipòsits Continue reading

Modificació de la Llei de la comptabilitat dels empresaris

El Bopa d’avui (22/29) publica la modificació la Llei 8/2010, del 22 d’abril, de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, quina modificació rau substancialment introdueix en l’establiment d’un règim sancionador que ha de garantir l’acompliment de les obligacions comptables establertes a la Llei, amb la voluntat que tots els empresaris andorrans compleixin el deure de dur una comptabilitat en benefici de la col·lectivitat per mitjà de les garanties que ofereix més informació de l’activitat empresarial, el que de permetre també, entre altres objectius, establir una comptabilitat pública a nivell nacional.
Continue reading

Modificació de la Llei d'impostos especials

El Bopa d’avui (22/29) publica la Llei 11/2010, del 22 d’abril, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, amb la finalitat de millorar la gestió d’aquests impostos tant als importadors com a la mateixa Administració, és necessari revisar-ne algun mecanisme, en especial la base de tributació de les cerveses i els vins.
Continue reading

Acord per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb Liechtenstein

El Consell General en la seva sessió del dia 22 d’abril del 2010 ha ratificat l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Principat de Liechtenstein per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, que s’aplicarà als següents impostos:
a) Pel que fa al Principat d’Andorra:
- l’impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries;
- l’impost sobre la plusvàlua de les transmissions patrimonials immobiliàries, i
- els impostos directes existents establerts en les lleis andorranes;
Continue reading

Acord per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb Holanda

El Consell General en la seva sessió del dia 22 d’abril del 2010 ha ratificat l’Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne dels Països Baixos per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, que s’aplicarà a tots els impostos vigents.
Aquest Acord entra en vigor quan ambdues parts s’hagin notificat el compliment del procediments interns necessaris per a l’entrada en vigor. A partir de l’entrada en vigor, tindrà efecte:
Continue reading

Acord per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb Mònaco

El Consell General en la seva sessió del dia 22 d’abril del 2010 ha ratificat l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Principat de Mònaco per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, que s’aplicarà als següents impostos:
a) pel que fa al Principat d’Andorra:
- l’impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries;
- l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i els impostos directes existents establerts en les lleis andorranes;
Continue reading

Acord per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb Sant Marino

El Consell General en la seva sessió del dia 22 d’abril del 2010 ha ratificat l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República de San Marino per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, que s’aplicarà als següents impostos:
a) Pel que fa al Principat d’Andorra:
- l’impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries;
- l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i els impostos directes existents establerts per les lleis andorranes;
Continue reading

Acord per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb Àustria

El Consell General en la seva sessió del dia 22 d’abril del 2010 ha ratificat l’Acord entre el Principat d’Andorra i la República d’Àustria per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, que s’aplicarà als següents impostos:
a) pel que fa a Andorra:
(i) l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries;
(ii) l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i els impostos directes existents establerts en les lleis andorranes.
Continue reading

El Comú d'Ordino modifica l'Ordinació tributària

Per Ordinació de data 29/4/10 el Comú d’Ordino ha modificat els articles 25 i 26 de l’Ordinació tributària aprovada en data 26/11/09, per tal d’adaptar aquests articles al nou Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial, publicat al BOPA núm. 20 de data 7 d’abril del 2010.
Nou text de l’Ordinació tributària.
Continue reading

Projecte de llei de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer

La Comissió Legislativa de Finances i Pressupost ha publicat l’informe de la Ponència en relació al Projecte de llei de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer, així com les reserves d’esmena presentades, que seran sotmeses a l’aprovació del Consell General per a la seva aprovació definitiva.

Reglament de les eleccions al consell d’administració de la CASS

El Govern ha aprovat (Bopa 24/22) el Reglament de les eleccions al consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), en relació a les modalitats pràctiques d’organització i desenvolupament de les eleccions, que tindran lloc el dia 28 de juny del 2010.
El Reglament deroga el Reglament de les eleccions al Consell d’Administració de la CASS de data 8 de març del 2006, alhora que la Llei qualificada del sistema electoral i del referèndum actuarà com a norma de referència en tot allò que no hagi estat especialment previst en el present reglament i en la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. Continue reading

Procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç del Comú de La Massana

El Comú La Massana ha aprovat (Bopa 23/22) el Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, en seguiment del Reglament aprovat pel Govern en aquesta matèria, en aplicació de l’acord del Govern amb els Comuns que han decidit impulsar la regulació d’un procediment que simplifiqui la tramitació administrativa d’algunes de les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i nom comercial.

El Govern aprova el decret que regula la incineració de cadàvers no identificats

El Govern ha aprovat (Bopa 23/22) el Decret que regula la incineració de cadàvers no identificats, atès que en certes circumstàncies els tanatoris, nacional i comunals, poden trobar-se en la situació d’haver de conservar cadàvers, ja sigui perquè no han estat identificats legalment, o perquè, un cop ha transcorregut un cert temps, cap persona jurídica ni cap entitat de dret públic no n’han reconegut la familiaritat, la identitat o bé no en volen assumir el trasllat ni a l’interior del país ni a l’exterior. En conseqüència és adient, per motius de salut pública, que els organismes competents de l’Estat els incinerin.

El Govern aprova el reglament d’ordenació de les titulacions universitàries estatals

El Govern ha aprovat (Bopa 23/22) el Reglament d’ordenació de les titulacions universitàries estatals, que té per objecte desenvolupar els articles 64 i següents del Títol III. De l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior de la Llei 12/2008, de 12 de juny, d’ordenació de l’ensenyament superior, gràcies a la disposició addicional primera de la mateixa Llei; en el qual s’estableixen els procediments i les mesures que preveu l’article 64 de la Llei per establir els mecanismes pels quals l’Administració, Continue reading

Modificació de la Llei del Tribunal de Comptes

El Bopa d’avui (23/22) publica la modificació de la Llei del Tribunal de comptes de 13/10/2000, amb la voluntat que els membres d’aquest òrgan, tant president com membres, no finalitzin el seu mandat simultàniament. Amb aquest objectiu es modifica l’article vint-i-dos de la Llei del Tribunal de Comptes i s’introdueixen dues disposicions transitòries que tenen com a missió, d’una banda, allargar el mandat de dos membres en un any i dos anys, respectivament, i Continue reading

Entorn de protecció de l’església de Santa Coloma

El Govern ha publicat (Bopa 21/22) l’entorn de protecció de l’església de Santa Coloma, així com els criteris arquitectònics i urbanístics sobre el monument i el seu entorn, declarat bé d’interès cultural en la classificació de monument d’acord amb la disposició addicional primera i la disposició final primera de la Llei 9/2003, del 12 de juny del 2003, del patrimoni cultural d’Andorra.
Continue reading

Procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç del Comú d'Ordino

El Comú d’Ordino ha aprovat (Bopa 20/22) el Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial, en seguiment del Reglament aprovat pel Govern en aquesta matèria, en aplicació de l’acord del Govern amb els Comuns que han decidit impulsar la regulació d’un procediment que simplifiqui la tramitació administrativa d’algunes de les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i nom comercial.

Procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç del Comú de Canillo

El Comú de Canillo ha aprovat (Bopa 20/22) Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol•licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial, en seguiment del Reglament aprovat pel Govern en aquesta matèria, en aplicació de l’acord del Govern amb els Comuns que han decidit impulsar la regulació d’un procediment que simplifiqui la tramitació administrativa d’algunes de les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i nom comercial.

Procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç del Comú de Sant Julià de Lòria

El Comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat (Bopa 19/22) el Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial, en seguiment del Reglament aprovat pel Govern en aquesta matèria, en aplicació de l’acord del Govern amb els Comuns que han decidit impulsar la regulació d’un procediment que simplifiqui la tramitació administrativa d’algunes de les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i nom comercial.

La comissió legislativa d'economia tanca el redactat del Projecte de llei de modificació de la Llei de la comptabilitat dels empresaris

La comissió legislativa d’economia ha publicat l’informe de la ponència en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, així com la reserva d’esmena presentada. Aquesta modificació legislativa pretén que, sense més retard, tots els empresaris andorrans compleixin el deure de dur una comptabilitat en benefici de la col·lectivitat per mitjà de les garanties que ofereix més informació de l’activitat empresarial. Això ha de permetre també, entre altres objectius, establir una comptabilitat pública a nivell nacional. Continue reading

Procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç del Comú d’Escaldes-Engordany

El Comú d’Esclades-Engordany ha aprovat (Bopa 15/22) el Reglament del 4-3-2010 sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, modificació de les activitats comercials, canvi de titular i canvi de nom comercial en seguiment del Reglament aprovat pel Govern en aquesta matèria, en aplicació de l’acord del Govern amb els Comuns que han decidit impulsar la regulació d’un procediment que simplifiqui la tramitació administrativa d’algunes de les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i nom comercial.

Procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç del Comú d’Encamp

El Comú d’Encamp ha aprovat (Bopa 15/22) el Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial, en seguiment del Reglament aprovat pel Govern en aquesta matèria, en aplicació de l’acord del Govern amb els Comuns que han decidit impulsar la regulació d’un procediment que simplifiqui la tramitació administrativa d’algunes de les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i nom comercial.

Proposta d’aprovació de la ratificació de 10 acords en matèria d'intercanvi d'informació fiscal

El Govern ha entrat a tràmit parlamentari la proposta d’aprovació de la ratificació de 10 acords en matèria d’intercanvi d’informació fiscal, que es tramitaran sota la qualificació de Tractat Internacional, obrint-se un període de quinze dies per a la presentació d’esmenes; amb els següents països: Espanya, França, Portugal, Bèlgica, Àustria, Països Baixos, Argentina, Sant Marino, Liechtenstein i Mònaco.

Consulta els textos de la OCDE

Text alternatiu al Projecte de llei de l’impost sobre societats, sobre la renda de les activitats econòmiques i sobre la renda dels no-residents fiscals

El grup parlamentari Reformista ha presentat una esmena a la totalitat amb Text alternatiu al Projecte de llei de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra, que es debatrà el proper dia 18 de març del 2010, dijous, a les 16.00h,  en la sessió ordinària del Consell General.

Consulta els projectes de llei del Govern

Reglament del Comú d'Andorra la Vella per a l’atorgament de subvencions

El Comú d’Andorra la Vella ha aprovat (Bopa 13/22) el Reglament per a l’atorgament de subvencions per a l’organització i promoció d’activitats i serveis socials, culturals, esportius i juvenils que es desenvolupin a la parròquia d’Andorra la Vella, que té per objecte la regulació de les subvencions, dels procediments de concessió i del control de les ajudes públiques atorgades pel Comú d’Andorra la Vella a les entitats socials, culturals, esportives, juvenils, persones jurídiques o persones físiques que desenvolupin alguna activitat o servei, que pugui revertir en interès públic de la parròquia d’Andorra la Vella.
Continue reading

Procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç del Comú d'Andorra la Vella

El Comú d’Andorra la Vella ha aprovat (Bopa 13/22) el Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç,en seguiment del Reglament aprovat pel Govern en aquesta matèria, producte que el Govern conjuntament amb els Comuns han decidit impulsar la regulació d’un procediment que simplifiqui la tramitació administrativa d’algunes de les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i nom comercial.

Nou procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i de trasllat de comerç

El Govern ha aprovat (Bopa 13/22) el Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i de trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial, amb el qual s’instarura un nou model simplificat de tramitació administrativa que persegueix un procediment més senzill i àgil, pel qual particulars i empreses puguin obrir i traslladar comerços, modificar les activitats comercials, i també canviar de titular o de nom comercial, Continue reading

Els grups parlamentaris entren conjuntament la proposició de llei de modificació de la Llei del Tribunal de Comptes

Els tres grups parlamentaris han entrat conjutament a tràmit parlamentari en data 3/3/10 la Proposició de llei de modificació de la Llei del Tribunal de Comptes de 13/10/2000, per tal de modificar l’article 22 de la Llei del Tribunal de Comptes, alhora que s’introdueixen dues disposicions transitòries que tenen com a missió, d’una banda allargar el mandat dels actuals membres en un any, dos anys i tres anys, respectivament, i alhora establir un mandat transitori pels nous membres que els substituiran, essent el mandat, excepcionalment, per aquells nous membres de quatre, cinc i sis anys. Transcorregut aquest període de transitòrietat, cada dos anys cessarà un membre del Tribunal, i així successivament. Aquest procediment de cessament i nomenaments rotatoris permetrà una continuïtat dels treballs del Tribunal de Comptes.

El Govern modifica el Reglament de pesca

El Govern ha aprovat (Bopa 102/22) el Reglament de pesca, que deroga el Reglament de la pesca de 5/3/08, per tal de fixar els procediments per a l’expedició de les llicències de pesca i els permisos d’acotat de pesca, estableix el funcionament de la Comissió de Seguiment de la pesca, defineix les espècies que es poden pescar, regula les condicions i els requisits per a l’exercici de les diferents modalitats de pesca i per a l’autorització i el desenvolupament dels concursos de pesca, fixa el volum de captures i/o de pescadors per dia, així com la mida mínima de captura en les aigües lliures i en els acotats de pesca.
Continue reading

Reglament regulador del contingut dels programes de formació per desenvolupar activitats preventives en matèria de seguretat i salut en el treball

El Govern ha aprovat (Bopa 10/22) el Reglament regulador del contingut dels programes de formació per desenvolupar activitats preventives en matèria de seguretat i salut en el treball, en seguiment del mandat de la Llei 34/2008, de la seguretat i la salut en el treball, pel qual es regula el contingut dels programes de formació per desenvolupar activitats preventives en matèria de seguretat i salut en el treball.
L’objectiu del mandat legislatiu és adequar la formació requerida i l’experiència professional amb les funcions que cal desenvolupar, de manera que s’estableixin els continguts necessaris per desenvolupar
Continue reading

Reglament dels complements no contributius de viduitat i jubilació

El Govern ha aprovat (Bopa 10/22) el Reglament dels complements no contributius de les pensions de viduïtat vitalícies i de jubilació, que desenvolupa els títols II i III del llibre tercer de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social, que regulen les prestacions de la branca general i les de la branca jubilació respectivament.
El Reglament té per objecte regular el procediment per a la sol·licitud i l’obtenció dels complements no contributius de les pensions de viduïtat vitalícies i de les pensions de jubilació, establint com a pensió míninima el 50% del salari mínim vigent.
Continue reading

El Govern aprova el Reglament de sòls contaminats

El Govern ha aprovat (Bopa 10/22) el Reglament de sòls contaminats, que té per objecte establir les concentracions de substàncies contaminants al sòl a partir de les quals, i considerant-ne l’ús, un sòl és potencialment contaminat. Igualment es regulen els mecanismes administratius per declarar un sòl contaminat i per declarar que ha deixat de ser contaminat, en desenvolupament de la desenvolupa dels articles 45 i 46 de la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus.
Continue reading

Reglament regulador del procediment de cotització i de recaptació de la CASS

El Govern ha aprovat (Bopa 9/22) el Reglament regulador del procediment de cotització i de recaptació que regula aspectes referents a la cotització i a la recaptació dels recursos del sistema de seguretat social, en desenvolupament de les previsions dels capítols segon i tercer del Títol II del llibre segon de la Llei 17/2008 de 3 d’octubre de la seguretat social.

Continue reading

Entorn de protecció de la Casa Rull i de l’església de Sant Joan de Sispony

El Govern ha publicat (Bopa 8/22) la proposta de regulació urbanística de l’entorn de protecció de la Casa Rull i de l’església de Sant Joan de Sispony, així com els criteris arquitectònics i urbanístics sobre els monuments i el seu entorn, en seguiment de la seva declaració com a bé d’interès cultural, pel qual s’estabelixen la zonificació i els criteris arquitectònics i urbanístics que han de regir les intervencions sobre els monuments i el seu entorn de protecció. Continue reading

El Govern aprova el Reglament regulador del capital per defunció

El Bopa d’avui (6/22) publica el Reglament regulador del capital per defunció, regula el procediment per a la sol·licitud i l’obtenció del capital per defunció establert al capítol sisè, del títol segon, del llibre tercer de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, per tal de reemborsar a les persones que s’han encarregat de les despeses d’un funeral. La CASS definirà el procediment per demanar aquesta prestació, de la qual en són beneficiaris tan assalariats com a treballadors per compte. Continue reading

Llei de signatura electrònica

El Bopa d’avui (6/22) publica la Llei 6/2009, del 29 de desembre, de signatura electrònica, que entrarà en vigor d’aquí a tres mesos a comptar d’avui. La signatura electrònica és el mecanisme que s’utilitza per verificar la procedència i la integritat dels missatges tramesos per mitjans electrònics. Per tal d’afavorir la generalització de les comunicacions telemàtiques i el desenvolupament de la societat de la informació, Continue reading

El Govern aprova el reglament regulador del càlcul de prestacions

El Govern ha aprovat (Bopa 5/22) el Reglament regulador del càlcul de prestacions, pel qual es regula la base de càlcul de les prestacions econòmiques de la branca general, d’acord amb el que disposa l’article 121 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, en relació a les prestacions per incapacitat temporal, maternitat, viduïtat i orfenesa. Continue reading

S'estableixen els entorns de protecció de la Farga Rossell

El Govern ha aprovat (Bopa 5/22) el Decret pel qual s’estableix l’entorn de protecció de la Farga Rossell, parròquia de la Massana, declarada bé immoble d’interès cultural en la classificació de monument, en el qual s’estableix i es delimita l’entorn de protecció definitiu de la Farga Rossell, parròquia de la Massana, d’acord amb el que disposen els articles 2, 7, 11, 12, 13, 14 i concordants de la Llei 9/2003, de 12 de juny del 2003, del patrimoni cultural d’Andorra. Continue reading

Iniciativa legislativa popular: Proposició de llei de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental

En seguiment del que es preveu en l’article 58.2 de la Constitució un grup de ciutadanes i ciutadans, a iniciativa de la periodista Noemí Rodríguez, estan recollint signatures per tal de poder presentar al Consell General la Proposició de llei de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental. Per tal que aquesta iniciativa legislativa prosperi, fins ara inèdita en la història constitucional andorrana, cal que obtingui el recolzament superior al deu per cent del cens electoral (més de 2.040 adhesions).
Aquelles persones que vulguin participar en aquesta iniciativa, trobaran els impresos segellats per la Notaria Ferràndiz en els següents punts, on hauran de lliurar una còpia del passaport (tan sols aquells que siguin electors):
• Oficina de Turisme de la Plaça Laurèdia
• Centre Cultural de la Llacuna a Andorra la Vella
• Centre Mater a Andorra la Vella
• Comú d’Encamp
• Comú de la Massana
• Comú de Canillo
• Oficina de Tràmits al Pas de la Casa
• Cadena Pireneica a Encamp
• punt itinerant a la Biblioteca Pública de Govern a Prada Casadet.

Enllaç relacionat; enllaç relacionat

IPC per l'any 2009: 0,0%

El Govern ha fet publica (Bopa  04/22) la variació percentual de l’índex general de preus al consum (IPC) d’Andorra de l’any 2009, que es situa en el 0,0%.
Alhora el Govern ha aprovat (Bopa 04/22) la modificació del Decret per a l’oficialització de l’índex general de preus al consum (IPC) per a Andorra, de 16 de desembre de 1998, pel qual les variacions percentuals amb una xifra decimal, en lloc dels dos decimals que contenia l’IPC fins aquest moment, tal com ho fan les institucions d’estadístiques oficials. i en sguiment del fet que l’índex general de preus al consum harmonitzat europeu es publica amb una sola dècima. L’IPC es farà públic anualment al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, durant la tercera setmana del mes de gener, mitjançant un decret.
El departament d’estadística del Govern va publicar (15/1/10) una nota de premsa informant que l’Índex de Preus al Consum (IPC) per l’any 2009 és del zero per cent (0%).
L’IPC per l’any 2009 tindrà incidència, entre d’altres, en la determinació de l’increment del salari mínim, i del preu de la renda en els arrendaments (art. 45 de la Llei d’arrendament de finques urbanes).
Enllaç d’interès

El Comú d'Encamp aprova el Reglament intern de funcionament del niu d’empreses d’Encamp

El Comú d’Encamp ha aprovat (Bopa 03/22) el Reglament intern de funcionament del niu d’empreses d’Encamp, amb la finalitat de regular l’ús dels béns i serveis del Niu d’Empreses d’Encamp, per part de persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat empresarial o professional al Niu, així com regular les relacions contractuals i no contractuals que s’hi portin a terme.

El Govern entra a tràmit parlamentari el Projecte de llei de modificació de la Llei d’impostos especials

El Govern ha entrat a tràmit parlamentari el Projecte de llei de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, en relació a l’alcohol, el tabac i els hidrocarburs, productes que per la seva naturalesa generen uns costos socials, sanitaris, mediambientals i estructurals que, en bona part, són assumits per l’Estat; i que pretén millorar la gestió d’aquests impostos tant per als importadors com a la mateixa Administració, es revisa algun mecanisme, en especial la base de tributació de les cerveses i els vins. Alhora amb la finalitat de no incrementar la pressió fiscal dels operadors que utilitzen hidrocarburs, i en particular el gasoil com a combustible en llurs produccions, fabricacions o processos industrials, s’amplien les utilitzacions per a la destinació al tipus de gravamen reduït. Amb la finalitat de garantir el control de la utilització d’aquest gasoil, la Llei estableix un marc sancionador propi a més del que estableix la Llei 5/2004 del Codi de Duana. Finalment, i tenint en compte les actuacions i les fluctuacions dels sistemes impositius dels països veïns, i per lluitar contra tràfics il·lícits que poden estar incentivats per diferencials de preus importants, es revisa la tarifa general de les taxes sobre el consum.

S'aprova el Reglament d’accés als serveis de telecomunicacions sobre fibra òptica

El Govern ha aprovat (Bopa 2/22) el Reglament d’accés als serveis de telecomunicacions sobre fibra òptica, pel qual establir el règim jurídic de les infraestructures i instal·lacions que han de permetre l’accés als serveis de telecomunicacions prestats sobre fibra òptica i el règim jurídic de l’accés dels usuaris als dits serveis, preveient les obligacions i responsabilitats dels clients, dels propietaris, comunitats de propietaris, promotors o constructors d’edificis, instal·ladors i del Servei de Telecomunicacions d’Andorra envers les mateixes. Aquest Reglament complementa el Reglament d’infraestructures de telecomunicacions del Principat d’Andorra de data 18 de juny de 2008, que preveu la consolidació dels treballs per portar el cablejat de fibra òptica a totes les llars i empreses del país.

Reglament de procediment per a les sancions d’estacionament i circulació imposades pel Comú d’Ordino i Ordinació relativa a l'abandonament de vehicles

El Comú d’Ordino ha aprovat (Bopa 1/22) el Reglament de procediment per a les sancions d’estacionament i circulació imposades pel Comú d’Ordino, pel qual es regula el procediment a aplicar a les sancions per infracció de les normes d’estacionament i circulació comeses en els termes de la parròquia d’Ordino. Aquest Reglament deroga el Reglament de procediment per a les sancions d’estacionament i circulació imposades pel Comú d’Ordino, del 19 de novembre del 1998.

Alhora el Comú d’Ordino ha aprovat Ordinació relativa a l’abandonament de vehicles a la via pública, per tal de donar solució a l’increment desmesurat de vehicles que es troben abandonats en la via pública o en els aparcaments públics, sense que els respectius propietaris procedeixin a recuperar-los, considerant que amb aquesta actitud, els propietaris dels referits vehicles perjudiquen els interessos d’altres usuaris de l’aparcament comunal que, cada dia veuen limitada la capacitat de places d’estacionament.

Ordinació tributària de Sant Julià de Loria

El Comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat l’Ordinació tributària (B0pa 92/21), que modifica aquella aprovada en la sessió celebrada el dia 31 de març del 2004, en la qual els tipus de gravamen de totes les figures tributaries es modifiquen a l’alça amb la variació experimentada per l’índex de preu al consum de l’any 2009 per l’aplicació per l’any 2010 que es publiqui en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, arrodonint l’import resultant al dècim d’euro superior, a excepció dels continguts en els articles 36, 67.6, 68 i 69.

El Comú d'Encamp aprova l'Ordinació tributària

El Comú d’Encamp ha aprovat l’Ordinació Tributaria, publicada al Bopa d’avui (92/21), i que estableix la figura del recàrrec sobre la base de tributació de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals que utilitzin el medi natural. Aquesta figura té una naturalesa mediambiental i extra fiscal, i la seva finalitat és deguda a la importància del medi natural per a Andorra. El recàrrec es dirigeix a penalitzar aquelles activitats econòmiques que es basen en una utilització extensiva del medi natural.

El Comú d'Andorra la Vella regula la instal·lació de terrasses de bar

Per Decret de 17/12/09 publicat Bopa d’avui (91/21) el Comú d’Andorra la Vella ha aprovat el Reglament relatiu a la instal·lació de terrasses de bar a la parròquia d’Andorra la Vella, pel qual d’estableixen les condicions i requisits per a la instal·lació de terrasses de bar, en la via pública de la parròquia d’Andorra la Vella.

El Govern modifica el Decret regulador del Servei d’Immigració

El Govern ha aprovat (Bopa 91/21) el Decret de modificació del Decret regulador del Servei d’Immigració, del 16 d’octubre del 2002, i del Decret de modificació del Decret regulador del Servei d’Immigració, del 25 d’octubre del 2006, pel qual es regulen les competències, composició i funcionsen matèria d’immigració, la tramitació de sol·licituds, així com el Registre central d’immigració, modificacions que són conseqüència de la modificació del Decret d’estructuració dels ministeris del Govern i delimitació de competències i del Decret d’estructuració del Ministeri d’Interior, als efectes que s’adeqüin a la nova estructuració del Govern.

El Govern aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament de despeses de desplaçament i d’allotjament en l'àmbit de la CASS

El Govern ha aprovat (Bopa 88/21) el Reglament regulador de les prestacions de reembossament de despeses de desplaçament i d’allotjament, en el qual s’estableixen les condicions per al reembossament d’aquestes despeses, les condicions de les prestacions de reembossament destinades a compensar les despeses de desplaçament i d’allotjament de la persona assegurada directa o indirecta i d’un acompanyant, previstes al capítol segon, del títol segon, del llibre tercer de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social.
Continue reading

El Govern aprova cinc reglaments en matèria de seguretat alimentària

El Govern ha aprovat (Bopa 88/21) cinc reglaments en matèria de seguretat alimentària:

* Reglament relatiu a la higiene dels aliments, que pretén assolir un nivell elevat de protecció de la vida i la salut de les persones, pel qual s’estableixen uns principis comuns, en particular pel que fa a les responsabilitats dels fabricants i de les autoritats competents, els requisits estructurals, operatius i higiènics dels establiments, els procediments per a l’autorització dels establiments, els requisits per a l’emmagatzematge, el transport i el marcatge sanitari. Cadascun dels operadors d’empresa alimentària al llarg de la cadena alimentària ha de garantir que no es comprometi la seguretat alimentària. Aquestes normes no d’apliquen ni a la producció primària per a ús domèstic privat ni a la preparació, la manipulació i l’emmagatzematge domèstics d’aliments per al seu consum domèstic privat. Aquest Reglament té per objecte desenvolupar la Decisió 1/2005, concretament la transposició dels Reglaments (CE) núm. 852/2004 i 1019/2008, relatius a la higiene dels aliments.

* Reglament pel qual s’estableixen els principis, les disposicions i els procediments generals relatius a la seguretat alimentària, estableix els principis, les disposicions i els procediments generals relatius a la seguretat alimentària i el funcionament del sistema d’alerta ràpida (RASFF). Així, es proporciona la base per assegurar un nivell elevat de protecció de la salut de les persones i dels interessos dels consumidors en relació amb els aliments, tenint en compte de manera particular la diversitat del subministrament d’aliments, inclosos els productes tradicionals; alhora estableix els principis generals aplicables als aliments i als pinsos en general, als temes que hi tenen un impacte directe o indirecte, i en particular a la seva seguretat; morma que s’aplica a totes les etapes de la producció, de la transformació i de la distribució d’aliments i pinsos, però no s’aplica a la producció primària destinada a un ús domèstic privat, ni a la preparació, la manipulació i l’emmagatzematge domèstics d’aliments per al consum domèstic privat. Aquest Reglament és producte de la recomanació del Comitè Mixt CE-Andorra en el snetit de transposar la legislació comunitària al l’ordenament jurídic andprrà i d’aplicar les disposicions comunitàries oportunes que figuraven en l’annex de la Decisió 1/2005, del 10 d’octubre del 2005, (BOPA núm. 89, any 17, 26.10.2005); així amb aquesta normativa es pretén crear un nou marc normatiu per garantir les mesures necessàries per protegir la salut pública, adaptat a la realitat de l’entorn nacional, i que alhora millori i faciliti les relacions i l’intercanvi d’informació entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra. Aquest Reglament té per objecte desenvolupar la Decisió 1/2005, concretament la transposició del Reglament (CE) núm. 178/2002, mitjançant el qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària; es determinen els procediments relatius a la seguretat alimentària i el funcionament del sistema d’alerta ràpida.

* Reglament pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, estableix normes generals per als operadors d’empresa alimentària sobre higiene dels productes alimentaris, quines disposicions complementen les establertes al Reglament relatiu a la higiene dels aliments; alhora que estableix normes específiques en matèria d’higiene dels aliments d’origen animal, tant transformats com sense transformar, destinades als establiments de remesa indirecta que pretenen destinar els seus productes o mercaderies a intercanvis i/o exportacions. Aquestes normes no s’han d’aplicar ni a la producció primària per a ús domèstic privat ni a la preparació, la manipulació o l’emmagatzematge domèstics d’aliments per al consum domèstic privat. Estableix requisits higiènics específics per als aliments d’origen animal importats. Aquest Reglament té per objecte desenvolupar la Decisió 1/2005, concretament la transposició dels Reglaments (CE) núm. 853/2004, 1662/2006, 1666/2006, 1028/2006, 557/2007, 1243/2007 i 1020/2008, que contenen normes específiques en matèria d’higiene dels aliments d’origen animal.

* Reglament relatiu als controls oficials efectuats per garantir el compliment de la legislació alimentària i la normativa sobre la salut i el benestar dels animals que té per objecte prganitzar i realitzar els controls oficials a fi de comprovar el compliment de les normes orientades a prevenir, eliminar i reduir fins a nivells acceptables els riscos que amenacen directament o a través del medi ambient les persones i els animals; sense perjudici de la responsabilitat principal dels operadors d’empreses alimentàries i de pinsos pel que fa a la seva obligació de garantir la seguretat dels pinsos i dels aliments, d’acord amb el que es disposa en el Reglament pel qual s’estableixen els principis, les disposicions i els procediments generals relatius a la seguretat alimentària, i de la responsabilitat civil o penal derivada de l’incompliment de les seves obligacions. Aquest Reglament té per objecte desenvolupar la Decisió 1/2005, concretament la transposició del Reglament (CE) núm. 882/2004, relatiu als controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria d’aliments i pinsos, i la normativa sobre la salut i el benestar dels animals.

* Reglament pel qual s’estableixen normes específiques per a l’organització dels controls oficials dels productes d’origen animal, estableix normes generals d’higiene que s’han d’aplicar a tots els productes alimentaris i el Reglament pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal estableix normes d’higiene específiques per als productes d’origen animal. Aquest Reglament s’aplica únicament a les activitats i les persones a les quals s’aplica el Reglament pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal. La realització dels controls oficials de conformitat amb aquest Reglament s’entén sense perjudici de la responsabilitat jurídica principal dels operadors d’empresa alimentària pel que fa a la seva obligació de garantir la seguretat alimentària, de conformitat amb el que disposa el Reglament pel qual s’estableixen els principis, les disposicions i els procediments generals relatius a la seguretat alimentària, i de la responsabilitat civil o penal que es derivi de l’incompliment de les seves obligacions. Aquest Reglament té per objecte desenvolupar la Decisió 1/2005, concretament la transposició dels Reglaments (CE) núm. 854/2004, 1663/2006, 1666/2006 i 1021/2008, que contenen normes específiques per organitzar els controls oficials dels productes d’origen animal.

Increment del salari mínim per l'any 2010 segons IPC

El Govern ha acordat (Bopa 88/21) que durant l’any 2010 el salari mínim horari interprofessional s’incrementi amb el mateix percentatge en què es fixi l’índex general de preus de consum (IPC) de l’any 2009, en seguiment de la previsió de l’article 78. 2, de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de Relacions laborals.
Atès que les dades de l’IPC de l’any 2009 encara no són definitives, el Govern ha acordat que el salari mínim horari per a l’any 2010 s’incrementi, amb efectes a partir de l’1 de gener del 2010, amb el mateix percentatge en què es fixi l’IPC del 2009, que es publicarà el mes de gener del 2010.

El Comú d'Ordino aprova l'Ordinació tributària

El Comú d’Ordino ha aprovat l’Ordinació tributària ( Bopa 88/21).
El títol I està integrat per sis articles on s’estableixen normes generals.
El títol II destinat a la regulació de les taxes i està distribuït en dos capítols, el primer referit a disposicions generals, i el segon estableix la classificació de les diferents taxes, fent un tractament específic en quan les taxes per a la prestació de serveis públics i les taxes per a la realització d’una funció administrativa de sol·licitud o de recepció obligatòria què es refereix a l’obligat tributari o l’afecta o el beneficia de manera particular.
El títol III regula les contribucions especials mitjançant vuit articles específics.
El títol IV està integrat per cinc capítols que contemplen els diferents impostos, l’impost tradicional del foc i lloc, l’impost sobre la propietat immobiliària edificada, l’impost sobre els rendiments arrendataris, l’impost sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i l’impost sobre la construcció.
El títol V fa referència als impostos d’àmbit estatal compartits com és l’impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries.
El títol VI recull disposicions comunes als tributs.
El títol VII, en el capítol primer estableix el període de constrenyiment i el seu capítol segon fa referència al règim d’infraccions i sancions.

S’aproven els reglaments que desenvolupen la Llei de regulació dels apartaments moblats per a vacances i de les empreses que els exploten

El Govern ha aprovat (Bopa 87/21) els reglaments que desenvolupen la Llei 26/2008, del 20 de novembre, de regulació dels apartaments moblats per a vacances i de les empreses que els exploten. Els tres reglaments aprovats i que entraran en vigor el 2 gener del 2010, que són els següents:

1.- Reglament de funcionament del Registre d’empreses d’explotació d’apartaments Moblats per a vacances (EEAM) i d’apartaments moblats per a vacances és conseqüència del que es preveu en l’article 5 de la Llei 26/2008 de regulació dels apartaments moblats per a vacances i de les empreses que els exploten, pel qual es crea el Registre d’empreses d’explotació d’apartaments moblats per a vacances i d’apartaments moblats per a vacances, amb l’objectiu de centralitzar totes les sol·licituds, els expedients i les dades que es refereixen a les empreses d’explotació d’apartaments moblats per a vacances, anomenades EEAM.
La finalitat del Registre és identificar les EEAM autoritzades, identificar els apartaments moblats per a vacances autoritzats i la seva categoria, relacionar cada apartament moblat per a vacances autoritzat amb l’EEAM que l’explota i determinar la composició del parc immobiliari de cada EEAM. El Reglament preveu que per llogar un apartament moblat per a vacances cal crear una empresa d’explotació d’apartaments moblats per a vacances, amb el Registre de Comerç corresponent.

2.- Reglament regulador de la classificació dels apartaments moblats per a vacances: suposa el desenvolupament de la previsió de la Llei de regulació dels apartaments moblats per a vacances per tal que les unitats immobiliàries moblades amb consideració d’habitatge reuneixen els requisits tècnics de seguretat i d’equipaments establerts reglamentàriament, als efectes que s’autoritzin administrativament a ser llogades amb finalitat de vacances o de lleure, per nits, per setmana, per quinzena o per mes, i per a un període en tots els casos superior a dos nits consecutives i inferior a tres mesos consecutius a la mateixa persona, a través exclusivament d’empreses comercials especialment autoritzades a aquest efecte, i sense que el lloguer pugui incloure la prestació de cap servei de restauració. Alhora es desenvolupa la previsió legal que els apartaments moblats per a vacances s’han de classificar en categories, que s’expressen amb un nombre d’estrelles creixent, d’una a quatre, segons el grau de confort, els serveis i els equipaments de l’apartament i de l’edifici on es troba, i les característiques i les prestacions de servei de l’oficina d’atenció al públic de les empreses d’explotació d’apartaments moblats per a vacances, en endavant les EEAM.

3.- Reglament de protecció i informació del consumidor i de l’usuari, pretén l’assoliment de la màxima qualitat, tant en relació a les unitats immobiliàries que són explotades sota aquesta modalitat, com en relació als serveis prestats per les empreses d’explotació d’apartaments moblats per a vacances, Aquest reglament defineix tots els drets i obligacions tant de l’usuari com de les EEAM.

Reglament del procediment administratiu de la seguretat social

El Govern ha aprovat el Reglament del procediment administratiu de la seguretat social (Bopa 87/21), pel qual es regulen els procediments administratius sancionadors, així com altres expedients que s’hagin d’instruir per resoldre divergències que es puguin plantejar entre els assegurats i la Caixa Andorrana de Seguretat Social en l’atorgament de les prestacions previstes per la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social; així com el procediment de recurs contra les decisions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Continue reading

El govern modifica el Reglament pel qual es regula la pensió de solidaritat per a la gent gran

El Bopa d’avui (84/21) publica el Decret de modificació del reglament pel qual es regula la pensió de solidaritat per a la gent gran, del 18 de febrer del 2009, a l’efecte de garantir la protecció social del col·lectiu gent gran que no té dret a la cobertura a la branca general segons els requisits establerts a la Llei 17/2008 de la seguretat social, i d’acord amb el contingut de l’article 105, punt 5, de la llei anteriorment esmentada, que estableix que en el cas dels beneficiaris de pensions de l’atenció social el Govern es farà càrrec de la cotització de la part empresarial i la persona beneficiària de la part salarial, el Govern, en la sessió de data 11 de novembre del 2009, aprova el decret de modificació del decret d’aprovació del reglament pel qual es regula la pensió de solidaritat per a la gent gran; mitjançant l’addició de l’article 10, en aquests termes:“Article 10. El Govern es farà càrrec de la cotització de la part empresarial i la persona beneficiària, de la part assalariada de les pensions de solidaritat per a la gent gran que no gaudeixen de cobertura a la branca general.” La modificació serà d’aplicació per a les relacions nascudes des de l’1 de novembre del 2009.
El Reglament pel qual es regula la pensió de solidaritat per a la gent gran queda redactat en aquests termes.

El Govern aprova el Reglament de prestacions socials

El Bopa d’avui (82/21) publica el Reglament de prestacions socials que regula el procediment per a la sol·licitud i obtenció de les prestacions familiars establertes al Títol IV del Llibre Tercer de la Llei 17/2008 de la seguretat social, que són la prestació familiar per a fills a càrrec i la prestació familiar per naixement o adopció. Les prestacions familiars es configuren com a prestacions econòmiques adreçades a compensar de manera parcial les despeses que deriven dels fills i de les persones amb discapacitat a càrrec i les del naixement o adopció d’un fill en famílies amb un determinat nivell d’ingressos econòmics.
Continue reading

Modificacions normatives en el Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2010

El Projecte de Llei del pressupost per a l’exercici 2010 preveu les següents modificacions normatives:

L’actualització del valor d’adquisició dels béns immobles, en aplicació del previst a l’apartat 5 de l’article 8 de la Llei 21/2006 de 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, a raó dels següents coeficients d’actualització, determinats en funció dels anys en què el bé immoble hagi estat en propietat de l’obligat tributari:
a) 1,02 per a l’any 2009
b) 1,06 per a l’any 2008
c) 1,10 per a l’any 2007
d) 1,13 per a l’any 2006
e) 1,16 per a l’any 2005
f) 1,19 per a l’any 2004
g) 1,22 per a l’any 2003
h) 1,25 per a l’any 2002
i) 1,29 per a l’any 2001
j) 1,32 per a l’any 2000

El Projecte de Llei del pressupost estableix l’interès legal en el 0,5%.

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 4 “Contracte de concessió d’obra pública” de la Llei 5/2008, del 15 de maig, d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques, amb el redactat següent:
“1. Els contractes de concessió d’obra pública són els que tenen per objecte la redacció del projecte, si escau, l’execució de les obres i/o l’explotació de les infraestructures que s’esmenten a l’article 13, 34 i 52 de la Llei de contractació pública del 9 de novembre del 2000, siguin o no susceptibles d’aprofitament o explotació econòmica i la contraprestació al concessionari consisteixi en el dret a explotar l’obra o en l’esmentat dret acompanyat del de percebre un preu.
2. En els casos en què el contracte de concessió d’obra pública tingui per objecte executar les obres i l’explotació, o només l’explotació, de les infraestructures esmentades a l’apartat 1, i sempre com a complement de l’objecte principal descrit a l’apartat 1 i amb l’obligació que es tracti del mateix adjudicatari, també pot tenir per objecte:
a) Redactar el projecte d’execució de les obres, d’acord amb les exigències fixades per l’Administració.
b) Adequar les obres a les necessitats del servei o de l’activitat que s’hi presti.
c) Fer actuacions de reposició o gran reparació que siguin exigibles a l’obra per poder prestar de forma adequada el servei públic o l’activitat a la qual estigui destinada.
d) Redactar el projecte, l’execució, la conservació, la reposició i la reparació de totes les obres accessòries o vinculades a la principal i que siguin necessàries perquè millori el funcionament del servei o de l’activitat a què estigui destinada l’obra.
e) Les prestacions de serveis lligades a l’explotació del servei públic o actuació d’interès general que li hagi estat encomanat.”.

Es modifica el punt 2 de l’article 23 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, que queda redactat de la manera següent:
“2. El projecte ha d’incloure la determinació dels ingressos concrets destinats a finançar el crèdit extraordinari, i que poden ser: recaptació més grans d’ingressos respecte als previstos; transferència d’altres crèdits que s’estimin reduïbles; aplicació de contribucions especials; nou endeutament; disminució de la tresoreria; venda de béns patrimonials; o dins del marc de la Llei 5/2008, del 15 de maig, d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques. El projecte s’ha d’acompanyar d’una memòria explicativa que justifiqui la necessitat i la urgència de dur a terme l’obra o prestar el servei de què es tracti.”.

Igualment es modifica la Llei de la contractació pública, de 9 setembre del 2000, mitjançant la incorporació de l’article 32 bis al capítol segon “Contracte d’obres” amb el redactat següent:
“Article 32 bis. Transmissió dels drets de cobrament
1. Els contractistes d’obres subjectes a noves formes de contractació i de contractes amb pagament a termini, que tenen dret de cobrament davant l’Administració general, poden cedir-lo de conformitat amb el dret vigent.
2. Perquè la cessió del dret de cobrament tingui plena efectivitat davant l’Administració general, cal notificar-la a l’Administració general.
3. L’eficàcia de les segones i successives cessions dels drets de cobrament cedits pel contractista queda condicionada al compliment del que es disposa a l’apartat anterior.
4. Un cop l’Administració general té coneixement de l’acord de cessió, l’ordre de pagament s’expedeix a favor del cessionari. Abans que la cessió es notifiqui a l’Administració general, les ordres de pagament a nom del contractista o del cedent tenen efectes alliberadors.
5. En cas de fallida o suspensió de pagaments del contractista cedent, l’acord de cessió de cobrament no esdevé nul i per tant continua vigent si es compleixen els requisits següents:
a) Que els crèdits cedits procedeixin de l’activitat empresarial del contractista cedent.
b) Que el cessionari sigui una entitat de crèdit.
c) Que els crèdits objecte de cessió en el marc de l’acord existeixin a la data de l’acord de cessió o neixin de l’activitat empresarial del contractista en el termini màxim d’un any a comptar de la data esmentada, o que consti en el contracte de cessió la identitat dels futurs deutors.
d) Que el cessionari pagui al cedent, al comptat o a termini, l’import dels crèdits cedits amb la deducció del cost del servei prestat.
e) Que consti la certesa de la data de notificació de la cessió del dret de cobrament.
f) Que s’acrediti haver fet la notificació a què fa referència el punt 2 d’aquest article.

Es modifica el límit de 60.102 euros a què es refereix l’article 59.1 de la Llei de contractació pública, del 9 de novembre del 2000, que eximeix els empresaris subministradors de posseir la classificació administrativa i s’estableix en 150.000 euros per als contractes que es licitin a partir de l’entrada en vigor de la Llei.

Es deroga l’article 27 de la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica.

Reglament de subvencions a les entitats, fundacions, col·lectius o associacions esportives, culturals i socials sense ànim de lucre: La Massana

El Comú de La Massana ha aprovat (Bopa 81/21) el Reglament de subvencions a les entitats, fundacions, col·lectius o associacions esportives, culturals i socials sense ànim de lucre, amb l’objectiu d’estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de les subvencions que el Comú de la Massana destinarà a activitats i programes socials, culturals o esportius que realitzin entitats sense ànim de lucre dins del territori parroquial i que, a criteri discrecional del Comú, siguin d’interès per a la parròquia.

Reglament regulador de l’ús dels desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics per part de personal no sanitari

El Govern ha aprovat (Bopa 81/21) el Reglament regulador de l’ús dels desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics per part de personal no sanitari que té per objecte regular l’ús dels desfibril·ladors i establir els seus requisits, els requeriments de formació, les condicions per instal·lar-los, així com la creació dels registres administratius necessaris per aplicar el Reglament, atès que La major part de les morts sobtades no traumàtiques són degudes a cardiopaties isquèmiques que originen arítmies cardíaques letals. Davant una persona que pateix una aturada cardíaca les mesures més efectives són l’aplicació precoç d’una sèrie d’accions com l’activació del sistema d’emergències, la realització de maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica, la desfibril·lació precoç i les cures mèdiques especialitzades.

Correció d’errata (Bopa 21/82) pel qual s’afegeix un annex.

Reglament de malalties professionals

El Govern ha aprovat (Bopa 81/21) el Reglament pel qual s’estableix la llista de malalties professionals i el procediment per reconèixer-les, que detalla totes les patologies, en desenvolupament de la previsió que es conté en la Llei 17/2008 de la seguretat social, La llista classifica les malalties professionals en sis grups: malalties provocades per agents químics, malalties de la pell causades per substàncies o altres agents, malalties provocades per la inhalació de substàncies o altres agents, malalties infeccioses o parasitàries, malalties provocades per agents físics. Aquesta llista s’actualitza periòdicament sempre que es demostri científicament que una malaltia determinada pot tenir l‘origen en l’activitat professional. Les persones que pateixen una malaltia professional tenen dret a rebre prestacions específiques que els atorga la Llei de la seguretat social, per tant, convé regular el procediment per notificar i reconèixer una malaltia professional.

La llista classifica les malalties professionals en sis grups: malalties provocades per agents químics, malalties de la pell causades per substàncies o altres agents, malalties provocades per la inhalació de substàncies o altres agents, malalties infeccioses o parasitàries, malalties provocades per agents físics.

Aquesta llista s’actualitza periòdicament sempre que es demostri científicament que una malaltia determinada pot tenir l‘origen en l’activitat professional.

Les persones que pateixen una malaltia professional tenen dret a rebre prestacions específiques que els atorga la Llei de la seguretat social, per tant, convé regular el procediment per notificar i reconèixer una malaltia professional.

Avui entra en vigor la Llei de la CASS

En ple debat sobre les prestacions que ha de donar la Caixa Andorra de Seguretat Social i de com cal resoldre la inviabilitat de l’actual sistema, atenent la previsió de dèficit de la branca malaltia per al proper any d’uns 30 milions d’euros, avui entra en vigor el gruix de la Llei 17/2008 de la seguretat social, doncs les seves previsions en relació a les malalties professionals i la dotació recursos a la CASS ja van entrar en vigor amb la publicació de la pròpia Llei en data 27/10/08 (Bopa 77/20). En la progressiva reforma del sistema de seguretat social cal tenir en compte les millores introduïdes per la Llei 4/2006, del 7 d’abril, de mesures urgents i puntuals de reforma del sistema de seguretat social, que ha quedat derogada amb la nova Llei.
La Llei 17/2008 de la seguretat social suposa l’adequació a les actuals necessitats socials i econòmiques del Principat d’Andorra d’un règim normatiu que s’havia establert l’any 1967 , i que fa efectiu el reconeixement del dret a la protecció de la salut i a rebre prestacions per atendre les necessitats personals i que amb aquesta finalitat l’Estat garantirà un sistema de seguretat social, segons disposa a l’article 30 de la Constitució. La Llei té per objectiu fer una profunda reforma del sistema de seguretat social andorrà inspirant-se en els principis de protecció i de solidaritat socials vigents en la major part dels sistemes de seguretat social pública; alhora que té els següents objectius:
a) garantir la viabilitat de les pensions;
b) millorar el conjunt de prestacions preservant-ne l’equilibri i
c) millorar l’eficàcia del sistema, racionalitzant-ne l’estructura i reordenant- ne els recursos i la gestió.

Per assolir aquests objectius, el sistema s’estructura en tres branques de protecció que són la branca general, que substitueix i engloba les dues branques de malaltia, la branca de jubilació i la nova branca de prestacions familiars.
La Llei introdueix la distinció entre prestacions contributives i no contributives i la implicació del Govern en el finançament d’aquestes últimes, alhora que es regula la cotització a la branca general i a la branca de jubilació i s’incrementa aquesta darrera en dos punts. Dins de la branca general es regulen les situacions d’accident laboral, de malaltia professional, d’accident no laboral i malaltia comuna i es crea una Comissió Nacional de Malalties Professionals.
En relació a les prestacions de reembossament, la Llei contempla que les prestacions derivades d’un accident laboral, d’una malaltia professional o d’una hospitalització en un establiment convencionat s’atorguen en règim de tercer pagador, alhora que es preveu que aquest es pugui aplicar a col·lectius o a prestacions determinats en despeses ocasionades per una malaltia comuna o per un accident no laboral.
Es modifica el sistema de prestacions d’incapacitat temporal, augmentant la quantia de la prestació, es milloren les prestacions de maternitat i es creen les prestacions de paternitat, es regulen les prestacions d’invalidesa, distingint les que deriven d’un accident laboral o d’una malaltia professional de les que deriven d’un accident no laboral i d’una malaltia comuna, establint uns diferents graus d’invalidesa i imports de la pensió, així com la conversió de la pensió d’invalidesa en pensió de jubilació.
Respecte a les pensions de reversió, es crea la diferent regulació entre les pensions temporals i vitalícies, el complement no contributiu de les pensions vitalícies i el dret a percebre la pensió de viduïtat en els supòsits de separació, divorci o dissolució d’una parella de fet.
Es flexibilitza el sistema de pensions per jubilació permetent la jubilació anticipada a partir dels cinquanta-vuit anys complint determinats requisits, i la possibilitat d’endarrerir-la fins als setanta-dos anys incrementada d’acord amb uns coeficients tècnics.
S’estableix un complement no contributiu per a les pensions de jubilació de manera que es garanteixen unes pensions mínimes de jubilació.

La Llei s’estructura en quatre llibres:
I: tracta de les disposicions generals, l’àmbit d’aplicació, l’estructura del sistema i els actes d’enquadrament.
II: es refereix a la gestió i organització administrativa de la CASS, l’administrativa per la composició i funcionament del Consell d’Administració i altres òrgans, i la gestió financera mitjançant les diverses cotitzacions.
III: regula les prestacions de les branca general, de jubilació i de prestacions familiars, així com els règims especials.
IV: tracta la instrucció dels expedients, de les infraccions i de les sancions i regula els diversos procediments existents en matèria de seguretat social.

Consulta el document de presentació de la CASS, i més informació aquí.

El Comú de Canillo aprova la normativa cadastral

D’acord amb la publicació al Bopa d’avui (78/21) el Comú de Canillo ha aprovat, en seguiment al que disposa la Llei 20/2008, de l’11 de desembre del cadastre, amb la finalitat de disposar d’un cadastre parroquial que sigui un inventari exhaustiu del patrimoni immobiliari públic i privat de la parròquia que permeti administrar adequadament el territori i planificar l’urbanisme la normativa per a l’obligatòria inscripció de tots els béns immobles radicats a la parròquia i de les seves alteracions físiques i jurídiques, atenent els conceptes d’unitat i de referència cadastrals, per tal de disposar d’un sistema d’informació territorial ampli, coordinat i informatitzat.

La normativa cadastral de Canillo es composa dels següents elements:
* Ordinació del cadastre de la parròquia de Canillo, en regulació del registre de caràcter administratiu en què s’inscriuen béns immobles, llurs titulars i els drets posseïts sobre aquests en la forma definida per aquesta ordinació i els reglaments que la desenvolupen.
* Reglament de gestió del cadastre de la parròquia de Canillo, que té per objecte desenvolupar l’Ordinació del cadastre de la parròquia de Canillo pel que es refereix als procediments d’inscripció, a les comunicacions i a l’emissió i la comunicació d’informació cadastral.
* Reglament de la cartografia cadastral de la parròquia de Canillo, que té per objecte definir les característiques i les especificacions tècniques de la cartografia cadastral
* Reglament d’obtenció de dades per a la formació del cadastre, que té per objecte desenvolupar la disposició transitòria tercera de l’Ordinació del cadastre de la parròquia de Canillo i regular els procediments d’obtenció de dades gràfiques i alfanumèriques, incloent-hi les jurídiques, per a la formació del cadastre.

Per consultar la normativa cadastral de la parròquia de Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany.

S'aprova el Reglament d’aplicació de la llei de caça

El Govern ha aprovat el Reglament d’aplicació de la llei de caça, d’acord amb la publicació del Bopa d’avui (75/21), en desenvolupament de les previsions de la Llei de caça, pel qual es regulen la tramitació i l’obtenció de les llicències, s’estableix la Comissió de seguiment de la caça, s’estableixen les espècies caçables i es regula l’aplicació dels plans de gestió mitjançant els plans de caça.

El Govern entra a tràmit parlamentari el paquet de lleis fiscals

El Govern va entrar ahir a Sindicatura el paquet de lleis fiscals, que inclou:

El projecte de llei de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra, que ha de permetre l’obertura cap a l’exterior de l’economia andorrana juntament amb la modernització del sistema fiscal i una distribució més equitativa de les càrregues tributàries. L’impost sobre societats té caràcter sintètic, de manera que sotmet a gravamen de forma unitària tota la renda obtinguda per les persones jurídiques residents fiscals en territori andorrà que duen a terme una activitat econòmica. Als efectes d’eliminar la doble imposició interna, es considera deduïble de la quota íntegra els imports satisfets per l’impost comunal sobre els rendiments arrendataris. L’impost sotmet a imposició la renda mundial obtinguda per les persones jurídiques. La base imposable es calcula partint del resultat comptable, però introduint al mateix temps certes correccions o ajustos fiscals extracomptables.

El projecte de llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques, que grava els beneficis obtinguts per residents quan aquests no hagin adoptat, per la realització de les seves activitats, forma societària. L’impost s’estructura d’acord amb els estàndards definits internacionalment i, especialment, en el context de l’OCDE per facilitar la positiva resolució de les futures negociacions per signar convenis per evitar la doble imposició. L’aprovació d’aquest impost suposarà la derogació de l’impost sobre les societats de la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques. El projecte de llei dóna la possibilitat d’efectuar una estimació simplificada de les despeses a deduir per simplificar la gestió de l’impost per part dels obligats tributaris; alhora que introdueix el concepte de mínim exempt i pren en consideració els número de descendents menors a càrrec de l’obligat tributari.

El projecte de llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals del Principat d’Andorra, grava les rendes d’activitats econòmiques desenvolupades a Andorra per persones físiques o entitats no residents fiscals i per a les rendes del treball percebudes per persones físiques no residents fiscals. Si les rendes s’obtenen sense mediació d’un establiment permanent, el gravamen recau sobre cada operació, amb meritació instantània i sobre els ingressos, en principi, bruts obtinguts pel no-resident fiscal, llevat que hi hagi un conveni per eliminar la doble imposició. La llei estaleix una definició dels obligats tributaris de l’impost (la residència, a efectes fiscals, de les societats es regula en la Llei de l’impost sobre societats), així com els responsables, retenidors i representants dels obligats tributaris, sobre els quals pivota la gestió de l’impost, especialment en la modalitat de contribuents no residents fiscals sense establiment permanent.

Reglament regulador dels tràmits administratius de registre, dipòsit i publicitat dels resultats del procés d’elecció de delegats de personal

El Govern ha aprovat el Reglament regulador dels tràmits administratius de registre, dipòsit i publicitat dels resultats del procés d’elecció de delegats de personal (Bopa 69/21) que de conformitat amb les condicions que estableix la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, el Reglament regula, amb detall, els tràmits i a l’annex incorpora els models de documents que cal emplenar, amb la finalitat de facilitar-ne la formalització i la tramització; alhora que concreta les normes d’organització i de funcionament internes del Departament de Treball per fer-lo operatiu i assegurar que estigui en situació de complir eficaçment les funcions que li atorga la Llei.

Reglament regulador del contracte de treball en pràctiques formatives

Amb la seva publicació al Bopa d’avui (69/21) ha entrat en vigor el Decret d’aprovació del Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives, en desenvolupament del que es preveu a l’article 32 de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals que regula les condicions en què es pot desenvolupar la formació pràctica exigida en el pla d’estudis d’un centre d’ensenyament que inclogui la formació teòrica al centre i la pràctica a l’empresa, establint com ha de ser el contracte en pràctiques formatives, la documentació necessària per poder-lo formalitzar i la presa en càrrec d’una assegurança amb la finalitat que estudiants andorrans i estrangers legalment residents al Principat puguin efectuar les pràctiques formatives en el si d’una empresa o entitat pública per complir la formació exigida en el pla d’estudis.

Modificació del POUP d'Escaldes-Engordany

El Bopa d’avui (70/21) publica l’acord del Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada el dia 17 de setembre del 2009, pel qual s’aprova el Decret de modificació de les fitxes urbanístiques, dels quadres descriptius de l’àmbit d’unitats d’actuació i normativa complementària del pla d’urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany, en relació a les unitats d’actuació incloses al Madriu, dins la delimitació de zona del bé declarat com a paisatge cultural de la vall del Madriu-Perafita-Claror; alhora que s’afegeix un nou article a les Normes urbanístiques del POUP, amb el núm. 225 bis, Sòl Verd Privat, Clau VP.

Reglament regulador de les prestacions econòmiques d’atenció social

El Bopa d’avui (68/21) publica el Decret d’aprovació del Reglament de modificació del reglament regulador de les prestacions econòmiques d’atenció social del 19-11-2008, pel qual s’afegeix el capítol cinquè, relatiu a la creació de la prestació econòmica per desocupació involuntària, que atorga a la prestació la condició de pensió temporal d’atenció social, en els termes que estableix l’article105.5) de la Llei de la Seguretat Social. La prestació garanteix un import màxim equivalent al salari mínim amb el topall del llindar de cohesió social. La seva durada amb caràcter general és d’un màxim de sis mesos, amb possibilitat de ser prorrogada durant tres mesos més en el cas d’aquells aturats de més de 55 anys i també amb els que comptin amb certes càrregues familiars.

Llei 3/2009, d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia

El Bopa d’ahir (21/9/09) número 67/21, publica la Llei 3/2009, d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia, destinada a una modificació parcial de la normativa que protegeix el secret professional i, en conseqüència, el secret bancari, per la qual s’estableixen els principis generals d’aplicació en el marc de l’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia entre el Principat d’Andorra i els Estats amb els quals es conclou ja sigui un acord d’intercanvi d’informació, a nivell administratiu, en matèria fiscal o bé un conveni per eliminar les dobles imposicions, amb clàusules d’intercanvi d’informació. La Llei segueix els principis de transparència i intercanvi d’informació desenvolupats per l’Organització de Cooperació i de Desenvolupament Econòmics (OCDE) i, en particular, els que estableix l’article 26 del Model OCDE de conveni relatiu a la tributació de la renda i el capital, en el seu text del 17 de juliol del 2008. S’adopten els principis per a l’intercanvi d’informació en matèria tributària continguts al model de conveni fiscal redactat per l’OCDE. La Llei recull com a principis inspiradors els que estableix l’article 26 d’aquell model de conveni, en el seu text del 17 de juliol del 2008. S’estableixen les modalitats dels intercanvis d’informació entre els estats contractants, amb unes regles estrictes de confidencialitat i secret. A l’ensems comporta que, abans de la seva aplicació, l’estat que no ho hagi fet encara ha de modificar la seva legislació o les seves pràctiques administratives que representen un obstacle per a una correcta aplicació dels principis establerts. La Llei també té present la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans, que s’ha pronunciat reiteradament sobre la invalidesa de les proves obtingudes en procediments administratius tributaris si són emprades amb la finalitat de perseguir penalment al contribuent requerit.

Consulta la tramitació parlamentària i documentació associada.

Text refòs de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig

El Bopa d’avui (66/21) publica el text refós de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme* en seguiment a la disposició addicional segona de la Llei 28/2008, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000, que estableix una delegació legislativa a favor del Govern perquè en el termini de tres (3) mesos a partir de la data d’entrada en vigor de la Llei publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, mitjançant el decret corresponent., el text refós de l’articulat de la Llei esmentada, incloent-hi totes les modificacions i addicions aportades per la Llei de modificació.
* incorpora la Correcció d’errata del 16-9-2009 per la qual s’esmenen els errors de transcripció constatats en el Decret del 9-9-2009, de publicació del text refós de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 28/2008, de l’11 de desembre (Bopa 67/21).

Consulta el Reglament.

Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d’edificis de la Parròquia d’Ordino

El Comú d’Ordino en data 10/9/09 ha aprovat definitivament la modificació de les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d’edificis de la Parròquia d’Ordino (Bopa 66/21), en seguiment de l’aprovació provisional de data 16 de juliol del 2009, després d’haver-la tramitat d’acord amb el que disposa l’article 106 de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.

Regulació del secret bancari: Projecte de Llei qualificada d'intercanvi d'informació en matèria fiscal

Text defintiu després del debat en Comissió del Projecte de llei d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia, així com l’informe de la ponència en relació a les esmenes presentades, que es sotmetrà a votació en la sessió del Consell General del proper dilluns (7/9/09).

Seguidament trobareu les iniciatives parlametàries en relació al projecte de llei tramès pel Govern:
Esmena a la totalitat
amb text alternatiu presentada pel grup parlamentari Andorra pel Canvi (26/8/09), alhora que retira el text presentat 29/6/09, quin contingut s’especifica posteriorment.
Proposta d’acord presentada pel grup parlamentari Reformista, relativa a què el Govern inclogui en els tractats internacionals sobre intercanvi d’informació una clàusula per evitar la doble imposició (26/8/09)
Proposta d’acord presentada pel grup parlamentari Andorra pel canvi, de creació del pla especial per a l’execució de l’intercanvi de dades tributàries (26/8/09)

El Consell General va publicar (14/8/09) el Projecte de Llei qualificada d’intercanvi d’informació en matèria fiscal presentat pel Govern, conjuntament amb la documentació necessària per al seu estudi: Informe sobre la valoració de l’impacte econòmic en l’aplicació del projecte de llei, elaborat pel Ministeri de Finances, “Modèle de convention fiscale concernant le revenue et la fortune” elaborat per la OCDE de data 17/7/08, “Acuerdo sobre intercanbio de información en materia tributaria” (document original) de la OCDE, i “Overwiew of the OECD’s on coutering international tax evasion” elaborat per la OCDE de data 6/8/09; acordant-se el termini d’esmenes fins el dia 25/8/09.
El Projecte de llei assumeix la Declaració de París signada pel Cap de Govern en data 10/3/09 i recull els principis del model OCDE d’acors d’intercanvi d’informació en matèria fiscal, i de manera específica desenvolupa les previsions del seu article 26, i és en aquest sentit que modifica parcialment la regulació que protegeix el secret professional, i en conseqüència del secret bancari, si bé l’intercanvi d’informació en matèria fiscal s’aplicarà als impostos definits en cada respectiu conveni d’intercanvi d’informació o de doble imposició. El text s’inspira en l’article 45 de la Directiva 2006/48/CE, de 14 de Juny del 2006, relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit, i el procediment per fer-les efectives respectant els legítims drets dels interessats i de les entitats bancàries afectades. El text recull en el seu articulat l’evolució dels estàndards internacionals en matèria de cooperació internacional en la transparència de l’activitat financera i la cooperació en l’àmbit de la lluita contra l’evasió fiscal. La finalitat de la Llei és també que Andorra pugui estar en situació, el 24 de setembre del 2009, de presentar a l’OCDE i a la comunitat internacional una clara i concreta evolució en l’assumpció dels seus compromisos de fer possible una cooperació en l’intercanvi d’informació fiscal a la demanda.
L’exposició de motius fa referència a l’Aute del Tribunal Constitucional de data 13/7/01, en el que es diu textualment: “1. Que el secret bancari no és ni molt menys absolut a Andorra, ni únicament pot ser aixecat per raó de l’article 145 del Codi penal”, d’acord amb les diverses lleis que estableixen l’intercanvi d’informació en matèria fiscal.
Tanmateix el Projecte de llei conté diverses limitacions a l’intercanvi d’informació, així l’apartat d) de l’article 5, estableix una limitació de l’intercanvi d’informació quan es vulgui obtenir una informació que l’Estat peticionari no pogués obtenir-la en virtut de la seva pròpia legislació als efectes de l’aplicació de la seva legislació tributària; o en el darrer paràgraf de l’article 8 assenyala clarament que el procediment establert, que és administratiu, no suposa cap menyscabament ni exclusió de les garanties del procediment penal andorrà, que es mantenen a tots els efectes.
En l’article 8 es regula el procediment de notificació i oposició.
la petició d’intercanvi d’informació es notifica a la persona concernida, en la forma prevista al Codi de l’Administració, així a la persona posseïdora de la informació sol·licitada, si procedeix, que disposen de tretze dies naturals per formular recurs d’oposició davant de l’autoritat competent, que dicta la seva resolució en els següents tretze dies naturals, quina pot ser recorreguda, en el termini de tretze dies naturals, davant la Secció Administrativa de la Batllia, la qual, després del tràmit d’audiència dicta resolució en un termini màxim de tretze dies naturals. La resolució judicial és recurrible davant la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en tretze dies naturals a la seva notificació, que previ un tràmit d’audiència dicta resolució ferma i definitiva en un termini màxim de tretze dies naturals, a comptar de la formulació del recurs. La interposició del recurs d’oposició inicial i del recurs jurisdiccional de primera i de segona instància suspèn l’execució de la decisió de l’autoritat competent.
Finalment la disposició final segona exclou qualsevol efecte retroactiu en la demanda d’informació, en aplicar-se tan sols als exercicis fiscals posteriors a la signatura dels acords d’intercanvi d’informació o els convenis de doble imposició.

Proposició de llei d’intercanvi de dades tributàries presentada en data 29/6/09 pel grup parlamentari Andorra pel Canvi (retirada 25/8/09)

Entrades anteriors: 10/8/09 , 13/3/09

Accord entre le Royaune de Belgique et la Principauté de Monaco en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale (15/7/09)

Agreement between the government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the government of the Principality of Liechtenstein on tax information exchange (11/8/09)

Altres acords

Text refós de l’articulat de la Llei general de sanitat

Mitjançant Decret legislatiu el Govern ha aprovat el Text refós de l’articulat de la Llei general de sanitat que incorpora totes les modificacions, addicions i precisions aportades per la Llei 1/2009, del 23 de gener, segons publica el Bopa d’avui (63/31), en seguiment de l’habilitació normativa que es conté en la disposició final primera de la Llei 1/2009, del 23 de gener de modificació de la Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, que estableix una delegació legislativa a favor del Govern perquè en el termini de tres (3) mesos a partir de la data d’entrada en vigor de la Llei publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, mitjançant el decret corresponent, el text refós de l’articulat de la Llei esmentada, amb la incorporació de totes les modificacions, les addicions i les precisions aportades per la Llei esmentada.

Continue reading

Regulació de les condicions alternatives a l’exigència d’aparcament i criteris de valoració de les aportacions i compensacions econòmiques: Escaldes-Engordany

El Comú d’Escaldes-Engordany aprovat (Bopa 57/21) l’Ordinació urbanística per a la regulació de les condicions alternatives a l’exigència d’aparcament i criteris de valoració de les aportacions i compensacions econòmiques, atès que en sol urbà consolidat i especialment en casc antic, la configuració dels edificis ja existents i la mida molt reduïda de les parcel·les de terreny poden implicar que l’ampliació o el canvi d’ús d’un edifici no permetin satisfer a l’exigència de places d’aparcament addicionals segons les disposicions de l’article 30.1. del Reglament de Construcció, o la construcció d’un edifici de nova planta pot igualment implicar la impossibilitat de satisfer a l’exigència de places d’aparcament segons les disposicions i característiques fixades a l’article 29.2. del Reglament de Construcció; en ambdós casos, la llicència tan sols pot ser autoritzada si se satisfà l’exigència de places d’aparcaments, mitjançant el recurs a una de les solucions alternatives desenvolupades en l’Ordinació o a una combinació entre les mateixes.

Alhora el Comú d’Escaldes-Engordany ha acordat (Bopa 57/21) establir el barem relatiu al cost de creació de places d’aparcament en nous aparcaments públics, tancats i coberts, segons preveu l’article 30 del Reglament de construcció, desenvolupat per l’Ordinació urbanística de regulació de les condicions alternatives a l’exigència d’apartament i criteris de valoració de les aportacions i compensacions econòmiques, d’acord amb els següents paràmetres:
Cost de construcció m2 (sense afectar valor del sòl): 714 €
Superfície mínima d’una plaça d’aparcament (amb els seus accessos, rampes i vies de distribució): 25 m.

Modificacions al POUP d'Escaldes

El Comú d’Escaldes-Engordany publica avui al Bopa (58/21) les modificacions al Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia, incorporant el contingut de les resolucions de la Comissió Tècnica d’Urbanisme i del Tribunal de Batlles, relatives als recursos administratius d’alçada i jurisdiccionals interposats contra l’aprovació del Pla; així com per la modificació de diverses fitxes urbanístiques, quadres descriptiu d’àmbits d’unitat d’actuació i normativa complementària del Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia d’Escaldes-Engordany, atès que la pràctica diària ha demostrat l’existència d’errors materials, així com mancances de petita entitat que, de no ser subsanades, podrien ser objecte de interpretacions diferents, fins i tot contradictòries.

Reglament del Registre d’Organitzacions Sindicals

El Govern ha aprovat (Bopa 56/21) el Reglament del Registre d’Organitzacions Sindicals en desenvolupament de la previsió de la disposició addicional segona de la Llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical estableix que el Govern ha de crear, en el termini de tres mesos des que es publiqui, el Registre d’Organitzacions Sindicals a què es refereix l’article 7, regulant l’organització i el seu funcionament, amb la finalitat de fer efectiu el dret a la llibertat sindical. La finalitat del Registre d’Organitzacions Sindicals és donar publicitat a la constitució; a les normes estatutàries; als òrgans de representació, Govern i Administració; al règim econòmic i, en general, a tots els actes inscriptibles relacionats amb el funcionament i la vida de l’organització sindical, per donar garanties a les persones amb què es relacionen, ja sigui com a membres, ja sigui com a tercers, que hi contracten o realitzen qualsevol tipus de negoci jurídic.

Modificació de la normativa de construcció: Ordino

El Comú d’Ordino ha aprovat provisionalment la modificació de la normativa subsidiària i de rehabilitació d’edificis (Bopa 55/21), per tal d’adaptar-la al Reglament de Construcció aprovat pel Govern en data 8 d’abril del 2009, publicat al BOPA núm. 30 de data 22 d’abril de 2009, alhora que s’ha considerat convenient aprofitar aquesta modificació per aclarir el tipus d’ordenació de cada zona que contemplava la normativa subsidiària en relació al Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Ordino, així com aclarir el número màxim de plantes edificables i la profunditat de les edificacions, completar les ordinacions de protecció i conservació dels elements d’interès catalogats i, determinar les condicions de construcció de bordes i cabanes.

Reglament de rètols indicadors i publicitaris a Encamp

El Comú d’Encamp en la seva sessió del dia 4/6/09 ha aprovat el Reglament de rètols indicadors i publicitaris (Bopa 50/21), atès que que en l’actualitat, el Comú ha constatat que els rètols publicitaris instal.lats no s’ajusten a la normativa existent, i davant la necessitat de preservar la qualitat del paisatge urbà i rural, la seguretat dels vianants i evitar interferències en l’atenció dels conductors de vehicles;en seguiment al manual complementari de senyalització privada al Principat d’Andorra aprovat per la Taula Nacional de Mobilitat amb l’objectiu d’unificar i homogeneïtzar tota la senyalització que s’instal.li a la xarxa bàsica i local de carreteres.

Reglament de terrasses del Comú d'Encamp

El Comú d’Encamp ha aprovat en la seva sessió del 4/6/09 (Bopa 50/21) el Reglament de terrasses pel qual s’havien de regir les terrasses de bar o d’establiments del ram de l’hoteleria instal·lades a la parròquia d’Encamp; atès que el Comú ha constatat que hi ha instal·lacions irregulars que no s’ajusten a la normativa existent, i davant la necessitat d’actualitzar aquesta disposició reglamentària. El Reglament té com a objectiu regular exclusivament les condicions i requisits per a la instal·lació de terrasses a les places, els carrers i els espais públics de la parròquia d’Encamp.

Es modifica el Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat

Per Decret de data 1-7-2009 (Bopa 50/21) el Govern modifica el Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat d’1 d’abril del 2009, per tal de donar resposta a la demanda ciutadana d’una regulació de les fundacionsd’acord amb la realitat social i les necessitats que se’n deriven de la pròpia situació fàctica. En aquest sentit, i amb la finalitat de facilitar al màxim tant la inscripció de les fundacions com els posteriors actes inscriptibles de les mateixes, la modificació del Reglament, que estableix la composició del Protectorat, i que suprimeix tant la Comissió Assessora del Protectorat, com la necessitat de verificació d’activitats de les fundacions i tot el procediment relatiu a la modificació estatutària, fusió i extinció de les mateixes.

El Comú de La Massana aprova les normes urbanístiques

El Bopa d’avui (47/21) publica les normes urbanístiques aprovades pel Comú de La Massana, les quals amb les ordinacions de la normativa subsidiària aplicable a les unitats d’actuació, juntament amb els plànols d’ordenació, constitueixen el cos normatiu específic en matèria urbanística de la Parròquia de La Massana i prevalen sobre qualsevol altra disposició parroquial en aquest mateix àmbit.

Text de les NNUU

El Comú de La Massana modifica l'Ordinació tributària per a l'ajornament i fraccionament dels deutes tributaris

Per acord de Consell de Comú de data 10 de juny de 2009 (Bopa 47/21), el Comú de La Massana ha aprovat modificar l’ordinació tributària respecte els pagaments, ajornaments i fraccionaments dels deutes tributaris. Entre altres extremes es determina que per ajornaments i/o fraccionaments per un període superior a dos mesos a comptar de la data de finalització del període de pagament en voluntària de l’autoliquidació o de la liquidació i amb un màxim d’onze mesos, caldrà prèvia presentació de garantia en forma d’aval bancari de l’import ajornat o fraccionat. L’import mínim de les quotes mensuals dels fraccionaments, en qualsevulla de les modalitats indicades, serà de 100 €.

El Comú de Sant Julià de Lòria aprova la normativa cadastral

D’acord amb la publicació al Bopa d’avui (42/21) el Comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat, en seguiment al que disposa la Llei 20/2008, de l’11 de desembre del cadastre, la normativa per a l’obligatòria inscripció de tots els béns immobles radicats a la parròquia i de les seves alteracions físiques i jurídiques, atenent els conceptes d’unitat i de referència cadastrals, per tal de disposar d’un sistema d’informació territorial ampli, coordinat i informatitzat.

La normativa cadastral de Sant Julià de Lòria es composa dels següents elements:
* Ordinació del 29-5-2009 de modificació de l’Ordinació del Cadastre de la Parròquia de Sant Julià de Lòria, en regulació del registre cadastral de caràcter administratiu en què s’inscriuen béns immobles, llurs titulars i els drets posseïts sobre aquests en la forma definida per aquesta ordinació i els reglaments que la desenvolupen.
* Reglament de data 29-5-2009 de modificació del Reglament de gestió del cadastre de la parròquia de Sant Julià de Lòria, que té per objecte desenvolupar l’Ordinació del cadastre de la parròquia de Sant Julià de Lòria pel que es refereix als procediments d’inscripció, a les comunicacions i a l’emissió d’informació cadastral.
* Reglament de data 29-5-2009 de la Cartografia Cadastral de la parròquia de Sant Julià de Lòria, que té per objecte definir les característiques i les especificacions tècniques de la cartografia cadastral.
* Reglament del 29-5-2009 de modificació del Reglament d’obtenció de dades per a la formació del cadastre de la parròquia de Sant Julià de Lòria, que té per objecte desenvolupar la disposició transitòria tercera de l’Ordinació del cadastre de la parròquia de Sant Julià de Lòria i regular els procediments d’obtenció de dades gràfiques i alfanumèriques, incloent-hi les jurídiques, per a la formació del cadastre.

El Govern publica les recomanacions sobre la metodologia relativa als entorns de protecció dels béns d’interès cultural

Per edicte publicat al Bopa (39/21) d’avui el Govern ha fet públic les recomanacions sobre la metodologia relativa als entorns de protecció dels béns d’interès cultural, així com els documents constitutius dels projectes o les intervencions sobre els béns culturals immobles de l’Inventari general del patrimoni cultural i en els entorns de protecció que convindria emprar en la delimitació dels entorns de protecció dels béns immobles d’interès cultural, i els documents constitutius dels projectes que afecten els béns immobles culturals i els entorns de protecció.

El Comú de La Massana aprova el Reglament de construccions per a usos agropecuaris

El Bopa d’ahir ( 37/21) publicava el Reglament de construccions per a usos agropecuaris que contempla l’adequació i els usos de cabanes de tipologia de muntanya i bordes per a ús agrícola o guarda d’animals, no destinades en cap cas a habitatge, així com la d’instal·lacions accessòries (hivernacles, dipòsits d’aigua, tanques, xarxes d’aigua i altres de naturalesa similar), ja sigui en sòl urbanitzable, ja sigui en sòl urbà.

S'aprova el nou Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme

El BOPA d’avui (nº 36/21) publica el nou Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, que entrarà en vigor en 15 dies, en motiu de la recent aprovació i entrada en vigor de la Llei 28/2008, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, que suposa una harmonització de la legislació andorrana amb els estàndards internacionals i les directives europees. El nou Reglament conforma aspectes organitzatius i de funcionament de la Unitat d’intel·ligència Financera (UIF) creada per la Llei i que és l’òrgan que té com a missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig. El present Reglament estableix la forma en què els subjectes obligats han de complir les obligacions establertes en la Llei, els procediments que han de seguir en cas de detectar una operació o projecte d’operació que pot estar relacionada amb el blanqueig de capitals procedents d’activitats delictives, la formació que han de tenir les persones que formin part dels òrgans de control intern i de comunicació, el seu personal, el deure de secret professional, la cooperació internacional i l’intercanvi d’informació, així com el procediment sancionador.

Modificació del Reglament de piscines d’ús col·lectiu

El Bopa d’avui (35/21) publica el Decret d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament de piscines d’ús col·lectiu, amb el qual es pretén un foment de les polítiques d’estalvi d’aigua, alhora que s’introdueix un model nou de gestió de les instal·lacions dirigides a l’autocontrol, i es trasllada al titular la responsabilitat del manteniment, la seguretat i el control de les instal·lacions, amb l’objectiu de minimitzar el possible risc sanitari i de seguretat que es pugui derivar del seu ús, així com també s’actualitzen les titulacions que permeten desenvolupar les tasques de salvament i socorrisme en piscines d’ús col·lectiu.

Veure correcció d’errata Bopa 36/21.

ES MODIFICA EL REGLAMENT DE CONSTRUCCIÓ

Per Decret de data 8/4/09 publicat al BOPA d’avui es modifica el Reglament de construcció i se’n publica el text refós, per tal d’adaptar-lo a les precisions i les modificacions introduïdes per la Llei 8/2006 de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme i amb la finalitat de determinar les condicions tècniques generals d’aplicació a qualsevol tipus d’edificació, les normes de la construcció i les relatives als procediments de presentació de sol·licituds i a l’autorització, sense perjudici de les altres disposicions reglamentàries que el Govern pugui aprovar a l’empara de l’habilitació general continguda en la disposició final cinquena de la Llei. A l’ensems pretén simplificar els procediments administratius i aclarir la interpretació dels preceptes.
Cal tenir en compte que en seguiment de les disposicions transitòria i degoratòria, es modifiquin certs aspectes dels Reglaments d’Urbanització i Urbanisme, així com es deroga el Reglament regulador del procediment d’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i del certificat d’habitabilitat en habitatges; i es modifica igualment el Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny, del 25 de juliol del 2001.

Veure correcció d’errata Bopa 36/21.

ENTRA EN VIGOR LA NOVA LLEI LABORAL

Demà entre en vigor la Llei 35/2008 del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, tres mesos després de la seva publicació al BOPA, el 21/1/09 (Bopa 4/21), i en conseqüència queda derogada la Llei 8/2003, del 12 de juny, sobre el contracte de treball i totes les disposicions anteriors en allò que hi siguin contràries. El nou règim en matèria laboral incorpora qüestions noves que fins ara no s’havien legislat, com ara la regulació dels drets de representació col·lectiva, el dret de reunió dels treballadors a l’empresa i la negociació col·lectiva de convenis i acords col·lectius de treball.

Consulta el text complet aquí.

Entren igualment en vigor la Llei qualificada de llibertat sindical i la Llei de la seguretat i la salut en el treball.

Explotacions agràries pedagògiques

Per Decret de data 8/4/09 (Bopa 28/21) el Govern ha aprovat el Reglament de les explotacions agràries pedagògiques, pel qual regula les condicions que han de reunir les activitats pedagògiques realitzades en el marc de les instal·lacions de les explotacions agràries, per tal que garanteixin tant la qualitat pedagògica com la seguretat i la higiene de les instal·lacions, les estructures i els mitjans utilitzats, atendre les noves necessitats educatives que tenen com a objectiu contribuir a la divulgació del paper de l’agricultura i la ramaderia en l’economia, la societat i la cultura andorranes. L’oferta d’aquest tipus de servei és, en definitiva, una activitat econòmica complementària a l’activitat agrícola i ramadera principal que proporciona uns ingressos suplementaris i contribueix així a millorar la renda agrària.
El desenvolupament de les activitats pedagògiques dins de l’àmbit de les explotacions agràries contribueix des del mateix sector al fet què la societat andorrana entengui i valori les funcions que els pagesos i ramaders aporten a la resta de la societat, especialment, tal com diu l’article 2 apartat b) de la Llei d’agricultura i ramaderia, sobretot pel que fa a la millora de la qualitat de vida i a l’increment de l’atractiu turístic de les valls, la millora de la qualitat paisatgística d’Andorra, el manteniment de la riquesa de la flora i la fauna autòctones i la contribució a la reducció de riscos naturals com ara allaus, esllavissades, i incendis forestals.

Títol de bàtxelor en dret

El Govern ha aprovat en data 8/4/09 el Decret d’establiment del títol de bàtxelor en dret, en seguiment del que es disposa a l’article 64 de la Llei d’ordenació de l’ensenyament superior, en el procés d’adaptació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, conegut com a Procés de Bolonya. El títol s’atorga havent superat els 180 crèdits europeus, distribuïts en sis semestres, amb una càrrega de 30 en cadascun. Aquests estudis es corresponen a un primer cicle, el segon es correspon al de màster i el de tercer al de doctorat. El Bàtxelor en Dret atorga competències professionals per a quadres intermedis a les empreses i administracions públiques; oficial a la Batllia i empleat de gestories.

Regulació de la publicitat exterior a La Massana

El Comú de La Massana ha aprovat una Ordinació sobre publicitat exterior (Bopa 27/21) als efectes d’establir una normativa uniformitzadora per tal de salvaguardar l’estètica i la imatge de la Parròquia, i alhora protegir els monuments i preservar la qualitat del paisatge urbà, en desenvolupament de l’article sobre publicitat del Reglament de construcció del 26 de febrer del 2003, que estableix la necessitat que les corporacions locals regulin les característiques, les dimensions i els mitjans transmissors de la publicitat que es pugui fer en suports situats en façanes, mitgeres i cobertes d’edificis, tant en solars sense edificar, com en altres tipus de terrenys visibles des de les vies públiques, amb els límits que estableix l’article 15.4 de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural pel que fa als monuments i als seus entorns de protecció, com també als conjunts arquitectònics i als paisatges culturals.

Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat

El BOPA d’avui publica el Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat, pel qual es posa en funcionament el Registre de Fundacions i permet desenvolupar-ne les funcions, l’estructura, el funcionament i els efectes, d’acord amb les directrius de la Llei 11/2008 de fundacions, així com les funcions del Protectorat i la seva relació amb el Registre.

Consulta el text íntegre aquí.

Impost de societats i IVA

El Ministeri de Finances mitjançant la seva pàgina web (www.finances.ad) ha donat a conèixer els projectes per a l’elaboració d’una Llei de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra i de l’impost sobre activitats econòmiques, així com la Llei de l’IVA, textos que no tenen el caràcter de projectes de llei en no haver estat aprovats pel Govern, com tampoc s’han entrat a tràmit parlamentari.

El tema segons Diari d’Andorra

Consideracions dels assessors de la Llei de l’IVA.

Reconeixement de títols estrangers d'ensenyament superior

El Govern ha aprovat el Reglament de reconeixement de títols i de convalidació de períodes d’estudis estrangers d’ensenyament superior (Bopa 26/21), el que permetrà superar la limitació que suposava el fet que el sistema andorrà reconeixia només, de manera directa, els títols expedits per França i Espanya; mentre que els andorrans havien de convalidar els seus títols d’altres països en aquests estats, abans de poder emprar-los oficialment a Andorra. El Reglament permetrà recórrer a l’administració andorrana per reconèixer els títols de qualsevol universitat del món, tal i com determina el Conveni de Lisboa, ratificat per Andorra, i la Llei d’ordenació de l’ensenyament superior. El ministeri encarregat de les universitats, segons aquest Reglament, assumeix les funcions del centre nacional d’informació en matèria de reconeixement i avaluació de les qualificacions d’ensenyament superior i forma part de la xarxa ENIC del Consell d’Europa definida al Conveni de Lisboa.

Regulació de les vies ferrades

El Govern en data 25 de març del 2009 ha aprovat el Decret relatiu a la construcció, l’explotació i la conservació de les vies ferrades i dels recorreguts acrobàtics en alçada, per tal de regular les vies ferrades en analogia amb les autoritzacions a què es refereix el títol III de la Llei relativa a les estacions d’esquí i les instal·lacions de transport per cable, del 9 de novembre del 2000, per assegurar una màxima diligència i seguretat en aquest tipus d’activitats.

Modificacions al Reglament del bingo

El Govern per Decret de data 25/3/09 (Bopa 25/21) ha modificat el Reglament del joc del bingo, en concordança amb la Llei del joc del bingo, el 28 de novembre de 1996, en relació a la modificació de regles tècniques corresponents a la pràctica del joc del bingo, sense altera el percentatge destinat a les diverses modalitats de premis; alhora que es fa una refosa de totes les disposicions reglamentàries anteriors que afecta el joc del bingo.

Modificació del procediment i registre d'inversions estrangeres

El Govern en data d’avui ha publicat al BOPA el Decret de modificació del Decret sobre el règim dels procediments i el Registre d’Inversions Estrangeres pel qual es simplifica el procediment aplicable en cada cas d’inversió estrangera, així com els models oficials que s’han d’utilitzar per sol·licitar, declarar i liquidar les inversions estrangeres. Alhora es publica el text refós del Decret sobre el règim dels procediments i el Registre d’Inversions Estrangeres.

Pots obtenir les sol·licituds oficials:
Sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera directa
Declaració d’inversió estrangera directa

Declaració de liquidació d’inversió directa

Sol·licitud d’inversió estrangera en particions en fons de capital risc o immobiliari

Sol·licitud d’autorització d’altres formes d’inversions estrangeres

Autorització d’inversió estrangera immobles

Declaració d’inversió estrangera en immobles

Declaració de liquidació estrangera en immobles

Modificacions en el Reglament de distribució d'energia elèctrica

En data 18/3/09 el Govern ha aprovat el Decret de modificació del Reglament provisional de distribució d’energia elèctrica (Bopa 24/21), pel qual es determina l’obligació dels organismes distribuïdors d’energia elèctrica de consentir els abonaments, en el termini d’un mes, alhora que s’exigeix autorització de Govern en els nous subministraments o les seves modificacions, així com la regulació de les estacions transformadores.

S’ha modificat igualment el Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, en relació al certificat final d’obra i el butlletí d’instal·lació elèctrica de baixa tensió.

Ordinació de medi ambient: Escaldes-Engordany

En data 9/3/09 el Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat l’Ordinació de medi ambient i paisatge urbà (Bopa 24/21), per la qual es pretén avançar en qualitat urbana i millorar la vida dels seus habitants, potenciar l’estalvi de recursos i minimitzar els efectes ambientals derivats de les activitats humanes, controlar la construcció de barraques d’ús agrícola i afavorir o restablir la salubritat en tots els espais de la Parròquia.

Publicitat als taxis

El Govern en data 18/3/09 ha aprovat el Decret regulador de la publicitat en el servei del taxi ordinari interurbà, en seguiment del que es preveu en la Llei 31/2008 de mesures de reactivació econòmica, per tal que els titulars de llicències de taxi puguin contractar l’ús de l’interior i i de l’exterior del vehicle amb finalitats publicitàries, establint els continguts, la localització, les dimensions, els tipus i la memòria informativa de la publicitat.

Projectes de llei: declaració de caducitat per dissolució del Consell General

La dissolució del Consell General per Decret dels Coprínceps de data 27/2/09; ha comportat la declaració de caducitat de 19 projectes de llei en tràmits, dels quals cal destacar:

Projecte de llei de recerca i innovació
Projecte de llei d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes i d’avaluació d’impacte ambiental de projectes
Projecte de llei qualificada de prevenció i extinció d’incendis i salvament
Projecte de llei de salut animal i seguretat alimentària
Projecte de llei per la qual es constitueix la societat de gestió col·lectiva de drets d’autir o drets veïns del Principat d’Andorra
Projecte de llei del servei diplomatic
Projecte de llei del comerç
Projecte de llei de procediments especials relatius al reconeixement i a l’execució de decisions en matèria de pensions compensatòries dels efectes civils del segrest internacional de menors, i de custòdia de menors Veure propostes de convenis menors, segrest i pensions compensatòries
Projecte de llei de modificació de la llei 18-2004 del 3 de novembre de l’impost indirecte sobre la producció interna
Projecte de llei de modificació de la llei 17-204 -2004 del 3 de novembre de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals
Projecte de llei de la signatura electrònica

Si vols consultar les lleis aprovades en la legislatura 2005-2009 aquí

Pla general de comptabilitat

El Govern en data 23-7-2008 aporvà el Decret del Pla general de comptabilitat, en el qual s’inclouen els models per a la confecció dels estats financers, que pot consultar a continuació:
model de balanç
model de balanç abreujat
model de comptes de pèrdues i guanys
model de comptes de pèrdues i guanys abreujat
model de comptes de pèrdues i guanys simplificat
model d’ estat de canvis del patrimoni net
model d’estat de canvis del patrimoni net abreujat
model d’estat de flux d’efectiu

El Comú d'Escaldes-Engordany aprova diverses normes en relació al cadastre

En data 9/3/09 el Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat diverses normes per a la gestió del cadastre comunal, en desenvolupament de les previsions de la Llei 29/2008 de l’11 de desembre, del cadastre.

Ordinació del 9-3-2009 del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany.

Reglament del 9-3-2009 de gestió del cadastre de la parròquia d’Escaldes- Engordany.

Reglament del 9-3-2009 de la cartografia cadastral de la parròquia d’Escaldes- Engordany.

Reglament del 9-3-2009 d’obtenció de dades per a la formació del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany.